REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO NACZELNIKA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

2019-04-30

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem.


I. Ogłoszenie konkursu i tryb składania ofert.

 1. Konkurs ogłasza w formie uchwały i przeprowadza Zarząd Główny GOPR.
 2. Ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika GOPR zostanie podane do wiadomości członków wszystkich Grup Regionalnych GOPR co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
 3. Uchwała wraz z regulaminem zostanie przesłana do Zarządów Grup Regionalnych z zarządzeniemo jej publikacji za pomocą przyjętych wśród członków organizacji w Grupach Regionalnych sposobach komunikacji.
 4. Terminy konkursu:
  ogłoszenie konkursu na stanowisko Naczelnika GOPR do 30 kwietnia 2019 roku,
  składanie ofert na stanowisko Naczelnika GOPR do 20 czerwca 2019 roku,
  I - część konkursu - weryfikacja dokumentów pod względem formalnym do 30 czerwca 2019 roku,
  II - część konkursu - rozmowa kwalifikacyjna do 15 lipca 2019 roku,
  III - część konkursu - wybór kandydata na Naczelnika GOPR do 31 lipca 2019 roku.


II. Komisja konkursowa.

 1. Zarząd Główny GOPR tworzy Komisję Konkursową, w skład której wchodzą członkowie Zarządu Głównego GOPR.
 2. Na pisemny wniosek członka Zarządu Głównego GOPR złożonego na ręce Prezesa ZG GOPR, do Komisji może być oddelegowany zamiast wnioskującego jeden z jego zastępców.
 3. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą kandydować na stanowisko Naczelnika GOPR.
 4. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Prezes Zarządu Głównego GOPR, Zastępcą Przewodniczącego Komisji Konkursowej jest I Wice Prezes GOPR, Sekretarzem Komisji jest Sekretarz Zarządu Głównego GOPR.
 5. Członkowie Komisji Konkursowej mogą zapraszać na posiedzenia specjalistów do merytorycznej oceny kandydatów.
 6. Posiedzenia Komisji Konkursowej są protokołowane przez sekretarza, a protokół przedstawiany komisji w dniu posiedzenia do akceptacji.
 7. Protokół Komisji Konkursowej podpisują wszyscy obecni Członkowie Komisji.
 8. Posiedzenia I - część konkursu, II - część konkursu i III - część konkursu Komisji Konkursowej wymagają obecności członków Komisji Konkursowej z wyłączeniem uzasadnionych nieobecności.
 9. Posiedzenia Komisji Konkursowej zwołuje telefonicznie Przewodniczący Komisji na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia z zawiadomieniem mailowym podając termin i miejsce spotkania.


III. Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu.

 1. Wymagania konieczne:
  1. wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy w GOPR lub 10 - letni staż w GOPR,
  3. posiadanie stopnia co najmniej starszego ratownika GOPR,
  4. znajomość zasad funkcjonowania GOPR oraz służby górskiej,
  5. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych i podstaw rachunkowości,
  6. komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,
  7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  8. niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,
  9. pełna dyspozycyjność,
  10. posiadanie prawo jazdy kategorii B,
  11. biegła znajomość obsługi komputera oraz programów word, excel,
  12. znajomość na poziomie komunikatywnym języka angielskiego lub niemieckiego.
 2. Aktualne członkostwo w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.


IV. Oferta

 1. Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:
  1. życiorys (CV) obejmujący informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail), krótki opis działalności ratowniczej, społecznej a także działalności górskiej, pisemne zgłoszenie wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu oraz pisemne opracowanie, które powinno zawierać:
   • propozycje wynagrodzenia,
   • koncepcje:
    • - funkcjonowania biura Zarządu Głównego GOPR,
    • - pracy Naczelnika GOPR,
    • - komunikacji pomiędzy Statutowymi organami władzy GOPR i Grup            Regionalnych,w tym Naczelnikami,
   • plan rozwoju GOPR w perspektywie krótko i długoterminowej.
   Uwaga: jeżeli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcje w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną);
  2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów np.: dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów,
  4. zaświadczenie potwierdzające minimum pięcioletni staż pracy w GOPR lub 10 - letnie członkostwo rzeczywiste w GOPR,
  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,
  6. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z RODO i przepisami o ochronie danych osobowych,
  7. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy, nie wcześniej niż 30 dni przed datą upływu terminu składania ofert).
  8. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji.
   Uwaga: Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów. Niedopełnienie tego warunku powoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania konkursowego. Również w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić inne dokumenty związane z jego ofertą.
 2. Zgłoszenia złożone  po upływie terminu  określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.
 3. Dopuszcza się uzupełnienie dokumentów na wezwanie telefoniczne Komisji Konkursowejw przeciągu 3 dni.


V. Tryb zgłaszania ofert.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt IV należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie biura ZG GOPR w Zakopanem z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Naczelnika GOPR – nie otwierać”.
 3. Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.
 4. Oferty konkursowe sekretariat biura ZG GOPR rejestruje zapisując: datę i godzinę złożenia oraz nadaje numer wynikający z kolejności jej złożenia. Numer zostaje odnotowany na kopercie.
 5. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu oferty do sekretariatu biura ZG GOPR, a nie data stempla pocztowego.


VI. Procedura konkursowa.

 1. Po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert Przewodniczący Komisji Konkursowej wyznaczy termin posiedzenia Komisji Konkursowej (I - część konkursu - weryfikacja dokumentów pod względem formalnym).
 2. W I - część konkursu - weryfikacja dokumentów pod względem formalnym może uczestniczyć mniej członków komisji, jednak wymaga się co najmniej składu 3 osób, Przewodniczący i dwóch członków.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Naczelnika GOPR pod kątem prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym oraz spełnienia wymogów określonych w pkt III, IV i V.
 4. Każdy członek Komisji Konkursowej, ma dostęp w każdym momencie trwania konkursu do całej dokumentacji konkursu.
 5. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. nie spełniające wymagań określonych w pkt III,
  2. zawierające niekompletne lub nie poświadczone dokumenty wyszczególnione w pkt IV,
  3. które zostały złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert.
 6. Komisja Konkursowa może żądać od kandydatów przedstawienia innych dokumentów, uzupełnienia dokumentów. Decyzja w tej sprawie zapada w drodze głosowania.
 7. Komisja Konkursowa drogą e-mail i telefonicznie zawiadamia kandydatów o odrzuceniu oferty.
 8. Do II - część konkursu - rozmowa kwalifikacyjna Komisja Konkursowa zaprasza wszystkich kandydatów spełniających wymagane kryteria, których oferty nie zostały odrzucone.
 9. Komisja Konkursowa drogą e-mail i telefonicznie zawiadamia kandydata o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania konkursowego podając termin i miejsce rozmowy.
 10. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą w miejscu wskazanym przez przewodniczącego Komisji Konkursowej, a kandydaci zostaną powiadomieni co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy.
 11. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości.
 12. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny kandydatów będą między innymi:
  1. tematy dotyczące działalności GOPR oraz służby górskiej,
  2. strategia rozwoju oraz wizja działalności GOPR na najbliższe lata,
  3. sprawdzanie wiedzy w zakresie zarządzania i kierowania,
  4. znajomość aktualnego Statutu GOPR,
  5. znajomość języka obcego,
  6. innych spraw będących w zainteresowaniu członków Komisji Konkursowej,
  7. omówienie przygotowanej przez kandydata koncepcji funkcjonowania pracy Naczelnika GOPR.


VII. Rozstrzygnięcie konkursu.

 1. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa dokona wyboru kandydata na stanowisko Naczelnika GOPR w drodze głosowania jawnego lub tajnego zwykłą większością głosów, w sposób ustalony przez przewodniczącego z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. na kartach do głosowania nazwiska wszystkich kandydatów, uczestniczących w rozmowach kwalifikacyjnych, umieszczone są w porządku alfabetycznym,
  2. aby głos był ważny każdy uprawniony do głosowania członek Komisji Konkursowej pozostawia na karcie do głosowania jedno nie skreślone nazwisko wybranego przez siebie kandydata,
  3. liczenie głosów dokonywane jest przez wybranych przez Przewodniczącego członków Komisji,
  4. kandydatem wybranym na stanowisko Naczelnika GOPR zostaje ta osoba, która uzyskała największą ilość ważnych oddanych głosów,
  5. w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej najwyższej ilości głosów, głosowanie w stosunku do tych kandydatów przeprowadza się ponownie (jednak nie więcej niż 3-krotnie).
 2. Zarząd Główny unieważnia konkurs i dokonuje ogłoszenia ponownie konkursu jeżeli:
  1. na konkurs nie wpłynęła żadna oferta,
  2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów formalnych określonych w pkt III i IV,
  3. w wyniku głosowania, o którym mowa w pkt VII ppkt 1, nie dokonano wyboru Naczelnika GOPR.
 3. W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w pkt VII ppkt 2, procedurę konkursu rozpisuje się na nowo w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od terminu pierwszego konkursu.
 4. W przypadku gdy zwycięzca konkursu na stanowisko Naczelnika GOPR zrezygnował z podpisania umowy na to stanowisko, Zarząd Główny GOPR podejmuje decyzję albo o powierzeniu funkcji Naczelnika GOPR osobie, która w głosowaniu, o którym mowa w pkt VII. ppkt 1 uzyskała kolejno największą ilość głosów albo o rozpisaniu nowego konkursu.
 5. Zarząd Główny GOPR powiadomi drogą elektroniczną kandydatów uczestniczącychw postępowaniu konkursowym o jego wynikach. Dokumenty złożone przez kandydatów podlegają zwrotowi. Wymagany jest osobisty odbiór dokumentów. Dokumenty nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu ulegają zniszczeniu.
 6. Zarząd Główny zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny.


VIII. Wybór Naczelnika GOPR

 1. Wybór Naczelnika GOPR następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego GOPR.
 2. Zarząd Główny GOPR na posiedzeniu z udziałem wybranego Naczelnika GOPR zawiera z nim umowę o pracę stosownie do wymogów kodeksu Pracy.
 3. Wynagrodzenie za pracę wybranego Naczelnika GOPR określa uchwała Zarządu Głównego.


IX. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin niniejszy został uchwalony uchwałą nr 14/XI/2019 Zarządu Głównego GOPR i stanowi jej załącznik.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2019 r.