Kalendarium

2015-11-04

1909

lipiec 

TOPR rozpoczyna działalność ratowniczą w Tatrach. Naczelnikiem Straży Ratunkowej zostaje Mariusz Zaruski, z-cą Naczelnika Klemens Bachleda.

29 październik

Wysokie c.k. Namiestnictwo reskryptem XIII 2135 nie zakazuje zawieszenia stowarzyszenia. Tą decyzją zatwierdzony zostaje statut TOPR.

11 grudnia 

Pierwsze Walne Zgromadzenie członków TOPR, wybór zarządu TOPR. 11 członków składa ślubowanie wg roty ślubowania ułożonej przez M. Zaruskiego i składają podpisy w Księdze Ślubowań.

1910

6 sierpnia

W czasie wyprawy ratunkowej na Małym Jaworowym zginął Klemens Bachleda.

1913

8-13 kwietnia

M. Zaruski i Leon Loria uczestniczą w II Międzynarodowym Kongresie Ratownictwa i Zapobiegania Nieszczęśliwym Wypadkom w Wiedniu.

1914

5 sierpnia

M. Zaruski przekazuje obowiązki Naczelnika Straży Ratunkowej TOPR Józefowi Oppenheimowi i wyrusza na I Wojnę Światową z 14. Kompanią Piechoty.

1927

22 czerwca

Walne zgromadzenie członków TOPR uchwaliło wejście TOPR w skład Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

1933

TOPR-PTT i Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego powołują wspólną Komisję Porozumiewawczą i rozpoczynają zakładanie stacji ratunkowych w schroniskach PTT.

1935

21-23 listopada

TKN i TOPR organizują w Zakopanem kurs ratownictwa górskiego dla gospodarzy schronisk również z terenów beskidów.

1937

10-14 marca

W porozumieniu z Oddziałem PTT w Stanisławowie TOPR organizuje na Zaroślaku pod Howerką kurs ratownictwa górskiego, który prowadzi Józef Oppenheim, Stanisław Gąsienica z Lasa i dr. Stanisław Janicki. Powstaje Sekcja Ratownictwa PT - Czarnohorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Stanisławowie.

30 listopad - 3 grudzień

W porozumieniu z Oddziałem PTT w Żywcu TOPR przeprowadza Kurs ratownictwa górskiego w Żywcu, który prowadzi Stanisław Motyka, delegowany przez TOPR, oraz dr. Feliks Jelonek, dr. Ustianowski, inż. Wiktor Fucik i higienistka F. Micherońska. Powstaje Sekcja Ratunkowa PTT - Babiogórskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Żywcu.

Przy Oddziale PTT w Szczawnicy powstaje Sekcja Ratunkowa PTT - Pienińskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

16 grudnia

Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Zawoi, kierownik Antoni Woliński - 14 członków.

20 grudnia

Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Ustroniu i Wiśle, Kierownik dr. Władysław Bruka - 18 członków.

20 grudnia

Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Krynicy, kierownik Andrzej Nowikow - 27 członków.

1 stycznia

Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Rabce, kierownik dr. Teodor Cybulski - 9 członków.

grudzieńPowstaje Zimowe Górskie Pogotowie TKN w Zakopanem (współtworzące TOPR), w Worochcie i Ustawsku. Pogotowia te posiadają stacje ratunkowe wyposażone w sprzęt ratowniczy w schroniskach górskich i wielu miejscowościach z ośrodkami narciarskimi.

1939

Wybuch II Wojny Światowej przerywa działalność ratowniczą wszystkich organizacji.

1940-1945

Ratownicy tatrzańscy prowadzą swoją działalność pod narzuconą przez okupanta hitlerowskiego nazwą'Tatra-Bergwacht', przeprowadzają 55 wypraw, w tym 17 poszukiwawczych i 10 trudniejszych akcji ścianowych; w sezonie zimowym pełnią dyżury na Kasprowym Wierchu a od 1943 również na Gubałówce.

1945

10-12 luty

Ratownicy TOPR przeprowadzają jedną z najtrudniejszych wypraw ratunkowych po rannych partyzantów znajdujących się w szałasie na stokach Salatyna poza linią frontu, na tereny zajęte przez hitlerowców.

28 kwietnia

Walne zgromadzenie członków TOPR wznawia działalność ratowniczą i wybiera zarząd TOPR, powierzając funkcję Naczelnika Józefowi Oppenheimowi.

1946

28 stycznia

Józef Oppenheim został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach.

1950

6-10 listopada

W kursie ratownictwa górskiego TOPR w Zakopanem uczestnicy pięciu Kandydatów z Oddziału Bielskiego PTT celem objęcia ratownictwem terenów Beskidów.

1951

Zarząd TOPR i PTTK podejmują działania zmierzające do utworzenia zorganizowanego ratownictwa górskiego w Beskidach i Sudetach.

1952

15 września

Zarząd Główny PTTK zatwierdza regulamin GOPR PTTK, a Zarząd TOPR pełni obowiązki Zarządu GOPR.

20-24 listopada

W Szczyrku odbył się kurs ratownictwa górskiego, na zakończenie kursu zebranie założycielskie Sekcji Terenowej GOPR - Beskidzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Siedzibą w Bielsku-Białej.

27 listopada - 1 grudnia

W Krynicy odbył się kurs ratownictwa górskiego, na zakończenie kursu zebranie założycielskie Sekcji terenowej GOPR - Krynickie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krynicy.

10-14 grudnia

W schronisku 'Samotnia' odbył się kurs ratownictwa górskiego, na zakończenie zebranie założycielskie Sekcji Terenowej GOPR - Sudeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Jeleniej Górze.

21 grudnia

W Zakopanem Walne Zebranie Delegatów Sekcji Terenowych GOPR i TOPR wybiera Zarząd GOPR dając początek nowej strukturze organizacyjnej ratownictwa górskiego w Polsce.

1954

11 kwietnia

Na Kasprowym Wierchu odbywają się I Zimowe Zawody - Próba Sprawności Ratowników Górskich z udziałem ratowników Tatrzańskiej Harskiej Służby jako obserwatorzy.

1955

30 stycznia

Na zakończenie kursu ratownictwa górskiego w Rabce odbywa się zebranie założycielskie Sekcji Terenowej GOPR - Rabczańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Rabce.

1956

17 kwietnia

Zarząd Główny PTTK zatwierdza nowy regulamin GOPR-PTTK, który w miejsce dotychczasowych sekcji terenowych powołuje grupy regionalne:

Grupę Beskidzką GOPR PTTK - z siedzibą w Bielsku-Białej,

Grupę Krynicką GOPR PTTK - z siedzibą w Krynicy,

Grupę Rabczańską GOPR PTTK - z siedzibą w Rabce,

Grupę Sudecką GOPR PTTK - z siedzibą w Jeleniej Górze,

Grupę Tatrzańską GOPR PTTK - z siedzibą w Zakopanem.

1957

6 stycznia

Nawiązano pisemny kontakt z Międzynarodową Komisją Ratownictwa Alpejskiego w Pontresinie - Szwajcaria (IKAR-CISA).

12-13 październik

Udział przedstawicieli GOPR - Jerzy Hajdukiewicz, Tadeusz Pawłowski, Jerzy Usłupski - w zgromadzeniu IKAR w Baden-Zürich jako obserwatorzy.

1959

5-7 sierpnia

Obchody 50-lecia zorganizowanego ratownictwa górskiego w Polsce, odsłonięcie pomnika 'Ratownikom Górskim' usytuowanego w pobliżu Domu Turysty PTTK w Zakopanem. W obchodach jubileuszowych wzięły udział delegacje ratownictwa górskiego z Austrii, Czechosłowacji, Francji, wschodnich Niemiec (NRD).

1961

28 lutego

Pierwszy lot ratunkowy śmigłowca Zespołu Lotnictwa Sanitarnego w Katowicach, na wezwanie Grupy Beskidzkiej GOPR po dwoje turystów uległych zaczadzeniu w schronisku na Hali Rysianka.

21 września

Powołano do życia Grupę Bieszczadzką GOPR z siedzibą w Sanoku obejmującą swoją działalnością Bieszczady i część Beskidu Niskiego.

1963

30 listopada

W schronisku PTTK na Turbaczu, nawiązując do międzywojennych obchodów 'Dnia Niebieskiego Krzyża' odbywających się w Zakopanem zorganizowano centralne uroczystości 'Dnia Ratownika', na które przybyły delegacje wszystkich grup regionalnych GOPR. Powrócono wtedy do tradycji składania przyrzeczenia przez ratowników.

1965

9 maja

Dokonano zmiany w standardowej dotąd nomenklaturze służbowej, zastępując określenie 'kierownik' grupy GOPR nazwą 'naczelnik'.

29-31 październik

Walny zjazd delegatów GOPR podejmuje uchwałę o organizowaniu w grupach terenowych 'Dnia Ratownika' połączonego z przyrzeczeniem nowych członków.

Rozpoczęto montaż sieci radiołączności GOPR przez wykonanie radiotelefonów stacjonarnych 'Wawa' i radiotelefonów przenośnych 'Klimek' wykonanych wg. projektu inż. Wojciecha Nietykszy.

1973

Przystapiono do realizacji budowy stacji centralnych grup regionalnych.

Reorganizacja struktur organizacyjnych GOPR, zatwierdzenie nowego regulaminu GOPR-PTTK przez Zarząd Główny PTTK 16 grudnia 1973 r.

W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia zorganizowanej turystyki w Polsce GOPR otrzymał sztandar ufundowany przez Zarząd Główny PTTK oraz zakopiańskie władze administracyjne.

1975

marzecŚmigłowiec ZLS w Krakowie rozpoczyna sezonowe stacjonowanie w Zakopanem.

1976

19 września

W miejsce dotychczasowej Grupy Sudeckiej powołano Grupę Karkonoską z siedzibą w Jeleniej Górze, oraz Grupę Wałbrzysko-Kłodzką z siedzibą w Wałbrzychu.

1977

GOPR występuje ze struktur organizacyjnych PTTK i decyzją Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu z dnia 21 grudnia 1977 r. zarejestrowany jako samodzielne stowarzyszenie.

1978

13-14 maja

I Zjazd Delegatów GOPR w Zakopanem jako samodzielnego stowarzyszenia.

6 września

Przekazanie do użytkowania centralnej stacji ratunkowej Grupy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Jest to pierwszy nowowybudowany tego typu obiekt w GOPR.

1983

Ukazuje się 'Poradnik Ratownika GOPR' w IV tomach jako pierwszy w historii GOPR tego rodzaju podręcznik.

1984

28 października

W 75. rocznicę zatwierdzenia pierwszego statutu TOPR uroczyście zostaje otwarta nowa siedziba Grupy Tatrzańskiej GOPR w Zakopanem.

1991

Ratownicy z Grupy Tatrzańskiej GOPR podjęli decyzję o wystąpieniu ze struktur organizacyjnych GOPR, powołaniu własnego stowarzyszenia i powróceniu do dawnej historycznej nazwy TOPR.

1998

21-22 listopada

Walny Zjazd Delegatów GOPR podjął uchwałę o włączeniu Jurajskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w strukturę organizacyjną GOPR jako Grupę Jurajską z siedzibą w Podlesicach.

16 grudnia

Zarząd Główny GOPR powołał Służbę Śniegowo-Lawinową GOPR w celu prognozowania i ostrzegania przed zagrożeniami śniegowo-lawinowymi.

2001

Ukazało się następne wydawnictwo szkoleniowe GOPR 'Ratownictwo Górskie. Wybrane zagadnienia'.

2002

1 kwietnia

Nadzór nad służbami ratownictwa górskiego przejmuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

21 września

Obchody jubileuszu 50-lecia GOPR w Krynicy z udziałem przedstawicieli władz państwowych RP, przedstawicieli zagranicznych służb ratownictwa górskiego IKAR-CISA. Wielu zasłużonych ratowników zostało uhonorowanych wysokimi odznaczeniami państwowymi.

2003

Ukazała się monografia GOPR 'Na każde wezwanie' obrazująca działalność ratownictwa górskiego w Polsce.

Rok 2012
3-10 października
Z okazji jubileuszu 60-lecia powstania GOPR po raz drugi organizuje Kongres IKAR-CISA. Tym razem obchody mają miejsce w Krynicy-Zdroju.

Rok 2015
7 grudnia
Zarząd Główny GOPR powołuje Fundację Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rok 2020
1 stycznia
Grupa Wałbrzysko-Kłodzka GOPR przyjmuje nazwę Grupa Sudecka GOPR.

Rok 2022
4 czerwca
W Gliwicach odbywa się Jubileuszowy Nadzwyczajny Zjazd Delegatów GOPR zwołany z okazji 70.lecia GOPR.

16-18 września
W Bielsku-Białej i Szczyrku odbywają się centralne obchody Jubileuszu 70.lecia powstania GOPR.