Termomodernizacja budynku Zarządu Głównego GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) w dniu 19.04.2023 roku podpisał umowę nr RPMP.14.03.00-12-019/22-00-XV/10/FE/23 o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt.: „Termomodernizacja budynku Zarządu Głównego GOPR w Zakopanem”.

Projekt realizowany będzie w okresie od 19.04.2023 do 31.12.2023 roku.

Poziom dofinansowania wynosi 1 500 000,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny Wnioskodawcy wynosi 0,00 zł.

Projekt Termomodernizacja budynku Zarządu Głównego GOPR w Zakopanem obejmuje prace termomodernizacyjne w jednym budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego 65 w Zakopanem. W ramach prac termomodernizacyjnych zaplanowano do wykonania:

 • termomodernizację przegród budowlanych – ściany zewnętrzne, balkony – łączna powierzchnia ok. 442 m2,
 • termomodernizację dachu, stropodachu i wymianę pokrycia, wraz z robotami towarzyszącymi – łączna powierzchnia ok. 220 m2,
 • wymianę stolarki okiennej – łączna powierzchnia ok. 35 m2,
 • wymianę bram garażowych i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych – łączna powierzchnia ok. 18 m2,
 • modernizacja instalacji CO, CWU i wodno-kanalizacyjne,
 • demontaż kotła olejowego wraz z oprzyrządowaniem,
 • modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej - 10 kWp,
 • montaż magazynu energii i pojemności ok. 22,08 kWh,
 • montaż stacji ładowania aut elektrycznych – 22 kW,
 • montaż instalacji odgromowej, wykonanie urządzeń przeciwpożarowych,
 • roboty naprawcze, odtworzeniowe i niezbędne związane z realizacją powyższych prac.

Projekt zakłada wprowadzenie ekologicznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w postaci fotowoltaiki oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych i magazynu energii. Wprowadzone rozwiązania pozwolą na istotne zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej oraz energii elektrycznej dla potrzeb budynku Zarządu. W długotrwałym okresie projekt przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych (CO2), czyli zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz promocji odnawialnych źródeł energii i rozwiązań ekologicznych w postaci fotowoltaiki oraz magazynu energii. Poza aspektem ekologicznym przedsięwzięcia będą także korzyści ekonomiczne w postaci obniżenia kosztów funkcjonowania budynku, w szczególności zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej.