Statut GOPR

2016-06-10

STATUT STOWARZYSZENIA

GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów GOPR
z dnia 15 czerwca 2019 r. w Szczyrku

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

NAZWA I STRUKTURA

 • Stowarzyszenie nosi nazwę: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej „GOPR”. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy GOPR.
 • GOPR jest zarejestrowanym stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
 • GOPR posiada terenowe jednostki organizacyjne - Grupy Regionalne, zwane dalej „Grupami” - które posiadają osobowość prawną.
 • Grupy prowadzą samodzielnie działalność na swoim terenie na zasadach określonych niniejszym statutem, zwanym dalej „Statutem”.
 • GOPR opiera swą działalność na dobrowolnej pracy społecznej swych członków.
 • GOPR, w tym Grupy, do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników
  w tym swoich członków.
 • Dla realizacji celów statutowych, GOPR, w tym Grupy, mogą prowadzić działalność gospodarczą.

§ 2

OBSZAR DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

 • Terenem działania GOPR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności góry.
 • GOPR może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Siedzibą GOPR jest miasto Zakopane.

§ 3

NAZWA I GODŁO ORAZ ZAKRES ICH OCHRONY

 • Nazwa stowarzyszenia „Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe”, nazwa skrócona „GOPR” oraz wszelkie prawa związane z godłem, o którym mowa w ust. 2, przysługują na zasadzie wyłączności GOPR i podlegają ochronie prawnej.
 • Godłem GOPR jest niebieski równoramienny krzyż na białym, owalnym polu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu.
 • GOPR ma prawo używania sztandarów, odznak, pieczęci i oznaczeń stroju służbowego według wzorów ustalonych przez Zarząd Główny.

§ 4

PRAWO DO CZŁONKOSTWA W INNYCH ORGANIZACJACH

 • GOPR może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie działania.
 • GOPR reprezentuje polskie ratownictwo górskie w organizacjach zagranicznych
  i międzynarodowych.

Rozdział 2.

Cele i sposoby ich realizacji

§ 5

CELE ORGANIZACJI

Celami GOPR są:

 • niesienie pomocy osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, udzielanie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zdarzeń losowych,
 • podnoszenie kwalifikacji członków GOPR w ramach wewnętrznego systemu szkolenia i potwierdzanie uzyskanych kwalifikacji i umiejętności,
 • profilaktyka oraz propagowanie bezpiecznych form aktywności, uprawiania turystyki
  i rekreacji w szczególności w górach,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.

§ 6

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

Cele GOPR realizowane są:

 • w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1 i 2, w szczególności przez:
 • w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 3, w szczególności przez:
 • w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 4, w szczególności przez:
 • w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 5, w szczególności przez:
 • zrzeszanie i szkolenie ratowników górskich,
 • wykonywanie działalności ratowniczej w górach, na zorganizowanych terenach narciarskich i na innych zorganizowanych obszarach aktywności sportowo
  -rekreacyjnych,
 • tworzenie i utrzymywanie stacji i punktów ratunkowych,
 • pomoc przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof,
 • doskonalenie i rozwijanie ratownictwa górskiego,
 • zapewnienie warunków pełnienia górskiej służby ratowniczej,
 • współpracę z podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,
  o podobnym charakterze,
 • monitorowanie warunków bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie działalności GOPR w zakresie wynikającym z zawartych umów,
 • ogłaszanie stanów oraz stopni zagrożenia lawinowego, alarmów lawinowych
  i innych stanów zagrożenia na terenie działalności GOPR,
 • propagowanie i prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa,
  w górach, w tym: organizowanie pokazów ratowniczych, szkoleń pierwszej pomocy oraz szkoleń specjalistycznych i innych związanych z działaniami profilaktycznymi,
 • prowadzenie działalności informacyjnej oraz instruktażowej w zakresie: warunków atmosferycznych, bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz krzewienia zasad prawidłowego zachowania się w terenie górskim,
 • współpracę z: organami administracji państwowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami: społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz innymi,
 • wnioskowanie do właściwych podmiotów w sprawach zagrożeń środowiska naturalnego,
 • współpracę z podmiotami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego,
 • udział w procesach tworzenia się polityk publicznych,
 • tworzenie warunków do społecznej aktywności oraz realizacji zadań publicznych poprzez współudział w tworzeniu podstawowych
  i rekomendowanych standardów.

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

ZASADY CZŁONKOSTWA

 • Członkowie GOPR dzielą się na:
 • Członkowie GOPR zrzeszeni są w jednej z Grup.
 • Przeniesienie Kandydatów lub Członków Rzeczywistych GOPR do innej Grupy następuje na pisemny i uzasadniony wniosek zainteresowanego, na podstawie uchwał Zarządów zainteresowanych Grup, określających warunki przeniesienia, podjętych
  w okresie do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
 • Członkostwo GOPR może być nadane również cudzoziemcowi niemającemu miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Kandydatów,
 • Członków Rzeczywistych, w tym:
 • Członków Wspierających.
 • Ratowników w Służbie Górskiej,
 • Ratowników w stanie pozasłużbowym,

§ 8

KANDYDAT

 • Kandydatem może być osoba pełnoletnia, przyjęta w poczet Członków uchwałą Zarządu Grupy na wniosek Naczelnika Grupy, po wcześniejszym pozytywnym zaliczeniu egzaminu wstępnego organizowanego przez Grupę.
 • Staż kandydacki trwa 2 do 5 lat.

§ 9

CZŁONEK RZECZYWISTY

 • Członkostwo Rzeczywiste nadawane jest Kandydatowi uchwałą Zarządu Grupy na wniosek Naczelnika Grupy, po spełnieniu wymogów formalnych, w tym ukończenia procesu szkolenia.
 • Uchwała Zarządu Grupy, o której mowa w § 9 ust. 1, wchodzi w życie z chwilą złożenia uroczystego Przyrzeczenia przed Naczelnikiem o treści: „Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie naczelnika lub jego zastępcy
  - bez względu na porę roku, dnia i stan pogody - stawię się w oznaczonym miejscu
  i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Postanowień statutu GOPR będę przestrzegał ściśle, polecenia naczelnika, zastępców, kierowników wypraw i akcji będę wykonywał rzetelnie, sumiennie i gorliwie, pamiętając, że od mego postępowania zależy zdrowie i życie ludzkie. W pełnej świadomości przyjętych na siebie trudnych obowiązków i na znak dobrej woli, powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki naczelnikowi potwierdzam”
  .
 • Członek Rzeczywisty, który trwale utracił zdolność do wypełniania zadań w Służbie Górskiej, może być przeniesiony w stan pozasłużbowy. Przeniesienie ratownika w stan pozasłużbowy następuje na jego wniosek uchwałą Zarządu Grupy.
 • Status ratownika w stanie pozasłużbowym określa Regulamin Służby Górskiej.

§ 10

CZŁONEK WSPIERAJĄCY

 • Członkiem wspierającym może być osoba lub podmiot zainteresowany działalnością GOPR i popierająca cele GOPR.
 • Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Grupy, na wniosek Naczelnika Grupy.

§ 11

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW GOPR

 • Członkowie GOPR są obowiązani do:
 • Naczelnik Grupy, na pisemny uzasadniony wniosek Członka GOPR, może udzielić urlopu w wypełnianiu obowiązków Członka GOPR maksymalnie na okres 2 lat.
 • przestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał i innych przepisów wewnętrznych GOPR,
 • regularnego opłacania składek,
 • aktywnego uczestniczenia w realizacji statutowych zadań GOPR.

§ 12

UPRAWNIENIA CZŁONKÓW GOPR

 • Kandydaci, mają prawo do:
 • Członkowie Rzeczywiści mają prawo do:
 • Członkowie Wspierający mają prawo:
 • w zakresie i na zasadach określonych przez Naczelników Grup korzystania z mienia i pomocy GOPR, noszenia stroju służbowego,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności GOPR.
 • czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • noszenia odznaki i stroju służbowego,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności GOPR,
 • tworzenia kół środowiskowych lub terenowych,
 • korzystania z mienia i pomocy GOPR.
 • posługiwania się odznaką Członka Wspierającego,
 • za zgodą Naczelnika Grupy, do uczestnictwa w organizowanych zajęciach oraz ćwiczeniach,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności GOPR.

§ 13

WYRÓŻNIENIA

 • Za wzorowe wykonywanie obowiązków i szczególne zasługi dla ratownictwa górskiego mogą być nadane następujące wyróżnienia:
 • Rodzaj, wzór oraz zasady nadawania wyróżnień określa Zarząd Główny.
 • Zarząd Główny lub Zarząd Grupy może występować z wnioskami do odpowiednich władz o nadanie odznaczeń, osobom szczególnie zasłużonym dla ratownictwa górskiego.
 • Zarząd Grupy może ustanawiać własne wzory wyróżnień i ustalać zasady ich przyznawania, zachowując w nazwie wyróżnienia nazwę Grupy, może również przyznawać nagrody rzeczowe.
 • dyplom uznania,
 • honorowa odznaka GOPR (złota, srebrna),
 • odznaka „Za zasługi dla ratownictwa górskiego”.

§ 14

GODNOŚĆ HONOROWEGO CZŁONKA

 • Godność Honorowego Członka, spośród kandydatów będących Członkami Rzeczywistymi szczególnie zasłużonymi dla ratownictwa górskiego, nadaje Zjazd Delegatów GOPR na wniosek Zarządu Głównego działającego z rekomendacji Zarządów Grup lub z inicjatywy własnej. Szczegółowy tryb przyznawania Godności Honorowego Członka określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 • Honorowi Członkowie mają prawo do:
 • Honorowi Członkowie zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 • Godność Honorowego Członka może być nadana pośmiertnie.
 • Pozbawienie Godności Honorowego Członka może nastąpić uchwałą Zjazdu Delegatów GOPR na wniosek Zarządu Głównego za działania wskazane w § 20.
 • posługiwania się odznaką Honorowego Członka,
 • uczestniczenia w posiedzeniach Władz GOPR z głosem doradczym.

§ 15

KARY DYSCYPLINARNE I KOMPETENCJE W ICH NADAWANIU

 • Za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał, innych przepisów wewnętrznych GOPR lub za niegodne zachowanie, mogą zostać nałożone na Członka następujące kary:
 • Karę upomnienia lub nagany nakłada w drodze decyzji Naczelnik Grupy na Członka tej Grupy, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
 • Kara zawieszenia w prawach Członka lub wykluczenie Członka może być nałożona tylko uchwałą Zarządu Grupy, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
 • Kary na Członków Zarządu Głównego i Naczelnika GOPR oraz Członków Zarządu Grup i Naczelników Grup (w tym także kary wskazane w ust. 1 pkt 1 lub 2), nakłada odpowiednio w drodze uchwały Zarząd Główny na Członków Zarządu Głównego
  i Naczelnika GOPR albo Zarząd Grupy na Członków Zarządu Grupy, której obwiniony jest Członkiem i Naczelnika Grupy. Jeżeli kara taka ma być nałożona na Członka odpowiednio Zarządu Głównego albo Grupy, jest on wyłączony z głosowania uchwały
  o nałożeniu kary.
 • Kary na Członków Komisji Rewizyjnej (w tym także kary wskazane w ust. 1 pkt 1 lub 2), nakłada Komisja Rewizyjna, przy czym Członek, wobec którego toczy się postępowanie, jest wyłączony z głosowania uchwały o nałożeniu kary.
 • Naczelnik GOPR jest uprawniony do składania wniosków o ukaranie Naczelników Grup do Zarządów poszczególnych Grup.
 • Naczelnicy Grup są uprawnieni do składania wniosków o ukaranie:
 • Szczegółowy tryb postępowania w zakresie kar dyscyplinarnych określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 • Nałożenie na Członka kary na zasadach określonych w niniejszym paragrafie
  nie wyklucza zastosowania wobec Członka będącego pracownikiem GOPR lub Grupy kar porządkowych określonych w przepisach prawa pracy ani rozwiązania umowy
  o pracę z winy pracownika.
 • upomnienie,
 • nagana,
 • zawieszenie w prawach Członka na okres do dwóch lat,
 • wykluczenie.
 • Członka Zarządu Grupy danego Naczelnika – do Zarządu danej Grupy
 • Członka Zarządu Głównego będącego Członkiem Grupy danego Naczelnika – do Zarządu Głównego,
 • Członka Komisji Rewizyjnej będącego Członkiem Grupy danego Naczelnika – do Komisji Rewizyjnej
 • w przypadku gdy kara ma być związana z działaniami lub zaniechaniami danej osoby w Służbie Górskiej.

§ 16

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

 • Od decyzji Naczelnika Grupy o nałożeniu kary w trybie określonym w § 15 ust. 2 przysługuje prawo odwołania za jego pośrednictwem do Zarządu Grupy, którego uchwała jest ostateczna.
 • Od decyzji Naczelnika GOPR o nałożeniu kary określonej w trybie określonym § 15 ust. 2 przysługuje prawo odwołania za jego pośrednictwem do Zarządu Głównego, którego uchwała jest ostateczna.
 • Od uchwały Zarządu Grupy w sprawie zawieszenia, wykluczenia lub skreślenia z listy Członków przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego za pośrednictwem Zarządu Grupy. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.
 • W przypadku, gdy odwołujący się jest Członkiem Zarządu Głównego, Naczelnikiem GOPR albo Członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarząd Główny powołuje Doraźny Odwoławczy Zespół Orzekający. W skład Doraźnego Odwoławczego Zespołu Orzekającego nie mogą wchodzić pozostali członkowie organu władz, w skład którego wchodzi odwołujący się oraz członkowie Zarządu Głównego. Orzeczenie Doraźnego Odwoławczego Zespołu Orzekającego jeżeli jest instancją odwoławczą jest ostateczne.
 • Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji lub uchwały.
  W przypadku nieodebrania korespondencji poleconej zawierającej tę decyzję lub uchwałę uznaje się, że doręczenie jest skuteczne po 30 dniach od daty wysłania.

§ 17

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 • Spory między członkami GOPR rozpatruje Doraźny Zespół Pojednawczy powołany przez:
 • Rozstrzygnięcie Doraźnego Zespołu Pojednawczego jest ostateczne.
 • Zasady i tryb postępowania pojednawczego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 • Zarząd Grupy w odniesieniu do spraw dotyczących członków tej samej Grupy,
 • Zarząd Główny w odniesieniu do spraw dotyczących członków dwóch lub więcej Grup.

§ 18

USTANIE CZŁONKOSTWA

Członkostwo w GOPR ustaje w przypadku:

 • wystąpienia z GOPR poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia o rezygnacji złożonego Zarządowi Grupy,
 • skreślenia z listy Członków GOPR na podstawie uchwały Zarządu Grupy,
 • wykluczenia.

§ 19

SKREŚLENIA Z LISTY CZŁONKÓW GOPR NA PODSTAWIE UCHWAŁY

 • Kandydat zostaje skreślony z listy Członków GOPR jeżeli:
 • Członek Rzeczywisty (w tym także Członek Władz Naczelnych lub Grupy oraz Naczelnik Grupy lub GOPR) zostaje skreślony z listy Członków GOPR jeżeli:
 • Członek Wspierający zostaje skreślony z listy Członków GOPR, jeżeli pomimo pisemnego wezwania zalega z opłacaniem składek za dwa okresy rozliczeniowe
 • Zarząd Grupy, po zakończeniu roku kalendarzowego, obowiązany jest przesłać Zarządowi Głównemu listę Członków niespełniających wymogów statutowych lub Regulaminu Służby Górskiej, a nie skreślonych z listy Członków GOPR. Termin,
  o którym mowa w zdaniu pierwszym, wskazuje uchwałą Zarząd Główny.
 • Zarząd Główny podejmuje uchwałę zobowiązującą Zarząd Grupy do skreślenia wskazanych w ust. 4 Członków GOPR w terminie 30 dni od daty powiadomienia Zarządu Grupy.
 • W przypadku niewykonania uchwały, o której mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio
  § 35 pkt 16, a Członek Grupy, w stosunku do którego nie wykonano obowiązku skreślenia, zostaje zawieszony w czynnym i biernym prawie wyborczym.
 • bez usprawiedliwionej przyczyny nie wypełnia obowiązków wynikających ze Statutu, regulaminów, uchwał i innych przepisów wewnętrznych GOPR,
 • w okresie stażu kandydackiego nie nabył kwalifikacji ratowniczych lub nie złożył przyrzeczenia,
 • zalega z opłaceniem składek za dwa roczne okresy rozliczeniowe pomimo pisemnego wezwania do zapłaty,
 • Zarząd Grupy odmówił Kandydatowi nadania Członkostwa Rzeczywistego.
 • pomimo pisemnego wezwania zalega z opłacaniem składek za dwa roczne okresy rozliczeniowe lub w ciągu dwóch kolejnych lat nie wypełnia innych obowiązków statutowych,
 • nie wykonuje postanowień regulaminów, w tym obowiązków wynikających
  z Regulaminu Służby Górskiej, a nie został w tym czasie przeniesiony w stan pozasłużbowy lub urlopowany.

§ 20

WYKLUCZENIE

Karę wykluczenia można nałożyć na Członka GOPR w przypadku:

 • działania na szkodę GOPR,
 • rażącego naruszenia Statutu, regulaminów, uchwał lub innych przepisów wewnętrznych GOPR,
 • zachowania nieetycznego i szkodzącego wizerunkowi GOPR, w tym skazania za przestępstwo umyślne.

§ 21

OBOWIĄZEK ZWROTU

 • W przypadku zawieszenia lub utraty członkostwa w GOPR, Członek ma obowiązek zwrotu odznaki i legitymacji służbowej GOPR i stroju służbowego oraz pozostającego
  w jego władaniu majątku GOPR.
 • W przypadkach szczególnych, Zarząd Grupy może wyłączyć całkowicie lub częściowo stosowanie ust. 1.

Rozdział 4.

Kadencja i wybory Delegatów

§ 22

KADENCJA I ZASADY WYBORU DELEGATÓW

 • Kadencja Władz i mandat Delegata trwają cztery lata, za wyjątkiem przypadków,
  o których mowa w Statucie.
 • Władze powoływane są na wspólną kadencję.
 • Delegatami mogą być Członkowie Rzeczywiści.
 • Wybory Delegatów odbywają się w Grupach na Zebraniach Grup (Zebraniu Ogólnym Członków Grupy lub Zebraniu Delegatów Grupy) i są równe, powszechne, bezpośrednie lub pośrednie.
 • Wybory bezpośrednie Delegatów odbywają się na Zebraniu Ogólnym Członków Grupy.
 • Wybory pośrednie są dwustopniowe i odbywają się:
 • Wybory Delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym.
 • W Grupach, których ogólna liczba członków rzeczywistych jest większa niż 100, zamiast Zebrania Ogólnego Członków Grupy może odbyć się Zebranie Delegatów Grupy,
  o którym mowa w § 46 ust. 1 pkt 1.
 • w Sekcjach, których członkowie wybierają Delegatów Sekcji na Zebranie Delegatów Grupy,
 • na Zebraniu Delegatów Grupy, które wybiera Delegatów na Zjazd Delegatów.

§ 23

KOMPETENCJE WYBORCZE

 • Wybory Delegatów na Zjazd Delegatów zarządza Zarząd Główny, ustalając:
 • Zarząd Grupy określa:
 • regulamin wyborczy określający liczbę mandatów delegata na Zjazd Delegatów przypadającą na Grupę Regionalną przyjmując zasadę równoważności głosu każdego Członka Rzeczywistego, z uwzględnieniem wyłączenia osób zawieszonych wskutek ukarania lub w na podstawie § 19 ust. 6,
 • zasady, tryb i termin przeprowadzenia wyborów.
 • rodzaj wyborów w Grupie, zgodnie z § 22 ust. 4, termin wyborów w Sekcjach
  i termin Zebrania Delegatów Grupy lub Zebrania Ogólnego Członków Grupy,
 • liczbę Członków Rzeczywistych z Sekcji na jeden przypadający mandat Delegata
  na Zebranie Delegatów, przyjmując zasadę równoważności głosu każdego Członka Rzeczywistego, z uwzględnieniem wyłączenia osób zawieszonych wskutek ukarania lub w na podstawie § 19 ust. 6.

§ 24

SPRAWOWANIE MANDATU

 • Członkowie Rzeczywiści lub Delegaci sprawują swój mandat osobiście odpowiednio na Zebraniu Ogólnym Członków Grupy albo Zebraniu Delegatów Grupy i Zjeździe Delegatów. Nie dopuszcza się udzielania pełnomocnictw związanych ze sprawowaniem mandatu.
 • Na czas sprawowania mandatu, Delegaci zwolnieni są z wykonania Służby Górskiej
  i podejmowania innych działań wynikających z decyzji Naczelnika lub Zarządu Grupy uniemożliwiających lub ograniczających sprawowanie mandatu.

§ 25

PRZESŁANKI WYGAŚNIĘCIA MANDATU

 • Mandat Delegata wygasa wskutek:
 • Jeżeli mandat Delegata jest nieobsadzony Zarząd Grupy, dokonuje kooptacji spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów we wcześniejszych wyborach Delegatów.
 • W przypadku braku możliwości kooptacji przeprowadza się wybory uzupełniające na Zebraniu Delegatów Grupy lub Zjazd Delegatów.
 • W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie, które przeprowadza Zarząd Grupy.
 • W ramach wyborów uzupełniających lub kooptacji wybiera się Delegata na okres pozostały do zakończenia trwającej kadencji.
 • Wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie określonym w § 22.
 • zrzeczenia się,
 • ustania Członkostwa w GOPR,
 • zawieszenia w prawach Członka wskutek ukarania lub w na podstawie § 19 ust. 6,
 • odwołania Delegata z funkcji przez ten sam organ, który uprawniony jest do jego wyboru.

Rozdział 5.

Zarząd Komisaryczny

§ 26

PRZESŁANKI I SPOSÓB POWOŁANIA

 • W przypadku gdy działalność Grupy posiadającej osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa, Statutu, regulaminów, uchwał lub innych przepisów wewnętrznych GOPR, Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej, po wysłuchaniu argumentów wnioskodawcy i Zarządu Grupy, której wniosek dotyczy, może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tej Grupie.
 • Podjęcie uchwały następuje większością 3/5 głosów, przy obecności co najmniej 3/5 uprawnionych do głosowania Delegatów.

§ 27

OKRES I SKUTKI POWOŁANIA

 • Zarząd Komisaryczny zostaje powołany na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości związanych z rażącym lub uporczywym naruszaniem przepisów prawa, Statutu, regulaminów, uchwał lub innych przepisów wewnętrznych GOPR lub Grupy, wskazanych w uchwale o jego powołaniu, nie dłuższy jednak niż 2 lata.
 • Uchwała o powołaniu Zarządu Komisarycznego określa:
 • Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu Zarządu Komisarycznego, Członkowie Zarządu Grupy zostają odwołani z mocy prawa.
 • liczbę Członków Zarządu Komisarycznego, która nie może być mniejsza niż 3 Członków Rzeczywistych,
 • sposób reprezentacji Grupy przez Zarząd Komisaryczny,
 • skład Zarządu Komisarycznego, przy czym Członek Zarządu Głównego ani Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji Członka Zarządu Komisarycznego,
 • okres, na który Zarząd Komisaryczny zostaje powołany.

§ 28

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W KRS I WYBORY

 • Zarząd Główny składa wniosek o wpis Zarządu Komisarycznego do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w § 27 ust. 2 oraz zawiadamia o jej podjęciu organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę Grupy.
 • Po ustaniu przyczyny powołania Zarządu Komisarycznego albo upływu okresu, na jaki został on ustanowiony, Zarząd Główny składa wniosek o jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Po ustaniu przyczyn z powodu których został powołany Zarząd Komisaryczny, Zarząd Główny zwołuje Zebranie Grupy celem wyboru władz Grupy.
 • Przy wyborach zastosowanie mają przepisy § 22-24.

Rozdział 6.

Władze Naczelne

§ 29

STRUKTURA WŁADZ NACZELNYCH

 • Władzami Naczelnymi są:
 • Wybory do Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 • W przypadku zaistnienia w trakcie głosowania nad uchwałą Zarządu Głównego lub uchwałą Komisji Rewizyjnej równowagi głosów, przeważa głos Prezesa Zarządu Głównego lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który powinien zostać uzasadniony i odnotowany w protokole posiedzenia lub podjęcia uchwały.
 • Zjazd Delegatów,
 • Zarząd Główny,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 30

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYGAŚNIĘCIA MANDATU

 • Mandat Członka Władz Naczelnych wygasa wskutek:
 • Z zastrzeżeniem § 34 ust. 4, w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Władz Naczelnych wybranego przez Zjazd Delegatów, przysługuje tym Władzom Naczelnym prawo kooptacji. Kooptacja następuje na podstawie rekomendacji Zebrania Grupy,
  z której pochodził Członek Władz Naczelnych, którego mandat wygasł.
 • zrzeczenia się,
 • ustania członkostwa w GOPR,
 • zawieszenia w prawach Członka wskutek ukarania lub na podstawie § 19 ust. 6,
 • odwołania Członka Władz Naczelnych z funkcji przez ten sam organ, który uprawniony jest do jego wyboru.

§ 31

ZJAZD DELEGATÓW

 • Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą GOPR i może być zwyczajny lub nadzwyczajny
 • W Zjeździe biorą udział:
 • Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów Delegatów obecnych
  na Zjeździe, o ile ze Statutu nie wynika inaczej.
 • Delegaci – z głosem stanowiącym,
 • Członkowie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone
  – z głosem doradczym.

§ 32

KOMPETENCJE ZJAZDU

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

 • ustalanie kierunków rozwoju,
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej,
 • ustalanie zasad wynagradzania lub zwrotu poniesionych kosztów Członków Zarządu Głównego w związku z wykonywaną funkcją,
 • ustalanie zasad zwrotu poniesionych kosztów Członków Komisji Rewizyjnej
  w związku z wykonywaną funkcją,
 • powoływanie Zarządu Komisarycznego dla Grupy,
 • udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującym Członkom Zarządu Głównego, imiennie każdemu z nich,
 • wybór Członków Zarządu Głównego, Pierwszego Zastępcy Członka Zarządu Głównego wskazanego przez daną Grupę, Drugiego Zastępcy Członka Zarządu Głównego wskazanego przez daną Grupę oraz Członków Komisji Rewizyjnej,
 • odwoływanie Członków Zarządu Głównego Pierwszego Zastępcy Członka Zarządu Głównego wskazanego przez daną Grupę, Drugiego Zastępcy Członka Zarządu Głównego wskazanego przez daną Grupę oraz Członków Komisji Rewizyjnej,
 • wybór Prezesa spośród Członków Zarządu Głównego i jego odwoływanie,
 • wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród Członków Komisji Rewizyjnej,
 • nadawanie godności Honorowego Członka,
 • powoływanie, rozwiązywanie Grup lub dokonywanie zmian w obszarze ich działania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu GOPR.

§ 33

ZWOŁYWANIE ZJAZDU DELEGATÓW

 • Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny.
 • Zarząd Główny zawiadamia Delegatów o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na 30 dni przed terminem Zjazdu Delegatów.
 • Głosowanie i wybory w trakcie Zjazdu Delegatów są powszechne i równe,
  a w przypadku spraw personalnych mogą być tajne.
 • Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest na wniosek:
 • Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny w terminie do dwóch miesięcy
  od daty zgłoszenia wniosku, zawiadamiając o jego terminie, miejscu oraz porządku obrad proponowanym przez wnioskodawców, na 30 dni przed terminem Zjazdu. Jeżeli
  w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zarząd Główny nie zwoła Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, zwołuje go Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 • Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów mogą być wyłącznie sprawy,
  dla których został zwołany. Porządek obrad Zjazdu Nadzwyczajnego może zostać rozszerzony w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów przy obecności ¾ ogólnej liczby Delegatów na ten Zjazd.
 • Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej,
 • Zarządów co najmniej dwóch Grup,
 • co najmniej połowy Delegatów na Zjazd.

§ 34

ZARZĄD GŁÓWNY

 • Zarząd Główny składa się z Członków wybranych spośród kandydatów wskazanych przez każdą z Grup, po jednym kandydacie z każdej Grupy, wybranych na mocy uchwały Zjazdu Delegatów.
 • W przypadku niewybrania przez Zjazd Delegatów kandydata wskazanego przez Grupę, prawo wskazania innego kandydata przysługuje delegatom reprezentującym tę Grupę
  na Zjeździe.
 • Zastępstwo Członka Zarządu Głównego, w czasie jego nieobecności, pełni Pierwszy Zastępca danego Członka Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności, Drugi Zastępca danego Członka Zarządu Głównego. Do Zastępców stosuje się odpowiednio ust. 1 i 2. Zastępca Członka Zarządu Głównego w trakcie wykonywania obowiązków posiada prawa i obowiązki takie jak członek Zarządu Głównego.
 • W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Głównego w trakcie trwania kadencji, mandat w jego miejsce uzyskuje Pierwszy Zastępca tego Członka Zarządu Głównego. Jeżeli nie może on sprawować mandatu, wówczas mandat uzyskuje Drugi Zastępca tego Członka Zarządu Głównego. Gdy żadna z tych osób nie może sprawować mandatu, stosuje się § 30 ust. 2.
 • Zarząd Główny wybiera spośród siebie dwóch Wiceprezesów i Sekretarza.
 • Członkowie Zarządu Głównego mogą pobierać wynagrodzenie, jak również otrzymywać zwrot kosztów związanych z pełnioną funkcją.
 • Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes, a w przypadku jego nie działania
  z uwagi na nieobecność lub niezrealizowania wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego złożonego przez któregokolwiek z Członków Zarządu jeden z Wiceprezesów. Odbywają się one w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się za pośrednictwem audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość.
 • Zarząd Główny podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby Członków Zarządu Głównego, zwykłą większością głosów.
 • Uchwały mogą być podejmowane także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub środków komunikacji zapewniających porozumiewanie się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Zarządu Głównego zostaną poinformowani o zarządzeniu głosowania w tym trybie.
 • Naczelnik GOPR nie jest Członkiem Zarządu Głównego i uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 • W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym Prezesi
  i Naczelnicy Grup.
 • Szczegółowy tryb działania Zarządu Głównego określa regulamin pracy przyjmowany przez Zarząd Główny.

§ 35

KOMPETENCJE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 • realizacja celów statutowych oraz uchwał Zjazdu,
 • sporządzenie strategii funkcjonowania i rozwoju GOPR na czas trwania kadencji Zarządu Głównego,
 • prowadzenie spójnej strategii i polityki sponsoringowej,
 • prowadzenie spójnej polityki wizerunkowej,
 • prowadzenie wspólnej strategii finansowej w ramach zadań zleconych przez jednostki administracji rządowej odpowiedzialnych za zabezpieczenie gotowości służby i bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze działania GOPR,
 • uchwalanie planów i zbiorczego budżetu GOPR oraz przyjmowanie sprawozdań
  z ich realizacji,
 • sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Władz Naczelnych,
 • sporządzanie i zatwierdzanie łącznych sprawozdań finansowych będących sumą sprawozdań finansowych Władz Naczelnych i Grup.
 • dzielenie pozyskanych środków na potrzeby Władz Naczelnych i Grup,
 • stanowienie i interpretacja prawa wewnątrzorganizacyjnego,
 • składanie wniosków o rejestrację Grup w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • zarządzanie majątkiem GOPR niebędącym majątkiem Grup,
 • podejmowanie czynności w sprawach dyscyplinarnych i pojednawczych,
 • nadzorowanie działalności Grup, w tym zawieszanie uchwał Władz Grupy, jeżeli są sprzeczne ze Statutem,
 • zwoływanie Nadzwyczajnych Zebrań Grupy,
 • udzielanie napomnień Zarządom Grup w przypadku, gdy działalność Grupy wykazuje naruszanie przepisów prawa, uchwał Władz Naczelnych lub Statutu,
  a w przypadku zignorowania takich napomnień, wstrzymanie przekazania środków finansowych na rzecz danej Grupy,
 • występowanie do Zjazdu Delegatów z wnioskiem o powołanie Zarządu Komisarycznego dla Grupy,
 • zwoływanie Zjazdu Delegatów i uchwalanie regulaminów wyborczych,
 • powoływanie i odwoływanie Naczelnika GOPR,
 • określanie wewnętrznej struktury i zasad pracy Zarządu Głównego,
 • reprezentowanie GOPR na zewnątrz,
 • podejmowanie uchwał w sprawach nienależących do innych władz.

§ 36

KOMISJA REWIZYJNA

 • Komisja Rewizyjna GOPR jest centralnym organem kontroli.
 • W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi po dwóch Członków wybranych przez Zebrania Grup
 • Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być Członkowie Rzeczywiści nie będący pracownikami GOPR.
 • Członek Komisji Rewizyjnej nie może być Członkiem Zarządu Głównego ani Zarządu Grupy.
 • Komisja Rewizyjnej wybiera spośród siebie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 • Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby Członków Komisji Rewizyjnej, zwykłą większością głosów. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się także za pośrednictwem audiowizualnych środków porozumiewania się
  na odległość.
 • Uchwały mogą być podejmowane także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub środków komunikacji zapewniających porozumiewanie się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Komisji Rewizyjnej zostaną poinformowani o zarządzeniu głosowania w tym trybie.
 • Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy przyjmowany przez Komisję Rewizyjną.

§ 37

KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ

 • Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 • Zadania organu nadzoru nad działalnością Grupy wykonuje Komisja Rewizyjna GOPR.
 • przeprowadzenie raz w roku kontroli całej działalności GOPR,
 • wybór audytora do zbadania rocznego sprawozdania finansowego, na podstawie konkursu ofert przeprowadzonego przez Zarząd Główny;
 • występowanie do Zarządów: Głównego i Grup z wnioskami pokontrolnymi niezwłocznie po sporządzeniu protokołu na zakończenie danej kontroli, a także kontrola ich realizacji,
 • wnioskowanie o nałożenie kar dyscyplinujących,
 • wnioskowanie o powołanie Zarządu Komisarycznego,
 • występowanie do Zebrania Grup z wnioskami, w tym w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Grupy absolutorium.
 • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów lub Nadzwyczajnego Zebrania Grupy,
 • przeprowadzanie kontroli specjalistycznych i doraźnych w miarę potrzeb,
 • określenie wewnętrznej struktury i zasad pracy Komisji Rewizyjnej,
 • powołanie pełnomocnika GOPR do podpisywania umów z Członkami Zarządu GOPR lub Zarządów Grup.

§ 38

UPRAWNIENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

 • Przewodniczący lub delegowani Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć
  w posiedzeniach Zarządu Głównego i Władz Grup z głosem doradczym.
 • Komisja Rewizyjna może powoływać rzeczoznawców i specjalistów niebędących Członkami GOPR.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do zwrotu kosztów poniesionych w trakcie pełnienia obowiązków.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do żądania okazania oraz udostępnienia dokumentów związanych z funkcjonowaniem kontrolowanych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 7.

Służba Górska

§ 39

DEFINICJA I ZADANIA

 • Działalność ratowniczą prowadzi Służba Górska.
 • Służbę Górską stanowią Ratownicy w Służbie Górskiej i Kandydaci dopuszczeni przez Naczelnika danej Grupy do wykonywania czynności w Służbie Górskiej.
 • Służba Górska wykonuje swe zadania w ramach Grup.
 • Przełożonym Służby Górskiej jest Naczelnik GOPR.
 • Szczegółowe prawa i obowiązki Służby Górskiej, wymagania kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania stopni służbowych, urlopowania oraz przenoszenia w stan pozasłużbowy określa regulamin Służby Górskiej uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 40

NACZELNICY

 • Kontrolę całej Służby Górskiej i w tym zakresie pracę Naczelników Grup sprawuje Naczelnik GOPR, zwany dalej Naczelnikiem, a na terenie działania Grupy, kontrolę Służby Górskiej sprawuje Naczelnik Grupy.
 • Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonują w odniesieniu do :
 • pracowników GOPR – Naczelnik GOPR,
 • pracowników Grup – Naczelnicy Grup,
 • Naczelnika GOPR – Zarząd Główny,
 • Naczelników Grup – Zarządy Grup.

§ 41

KOMPETENCJE NACZELNIKA GOPR

Do zakresu działania Naczelnika GOPR należy:

 • wykonywanie uchwał Zarządu Głównego i prowadzenie biura Zarządu Głównego,
 • przedstawianie Zarządowi Głównemu całościowego i okresowego preliminarza finansowego, wdrażanego po akceptacji Zarządu Głównego,
 • kontrolowanie działalności Służby Górskiej w Grupach i występowanie do Zarządu Głównego lub Zarządów Grup z wnioskami,
 • reprezentowanie Służby Górskiej na zewnątrz,
 • wydawanie Naczelnikom Grup poleceń w zakresie działania Służby Górskiej oraz wydawanie zarządzeń dotyczących Służby Górskiej,
 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących funkcjonowania biura Zarządu Głównego,
 • współpraca z Naczelnikami Grup w zakresie czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Grup,
 • administrowanie majątkiem pozostającym w dyspozycji Zarządu Głównego,
 • składanie Zarządowi Głównemu pisemnych sprawozdań przed każdym posiedzeniem Zarządu Głównego,
 • wnioskowanie do Zarządu Głównego o podjęcie uchwał niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków przełożonego Służby Górskiej,
 • prowadzenie zadań wspólnych powierzonych przez Grupy,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Główny i Zjazd Delegatów.

§ 42

KOMPETENCJE NACZELNIKÓW GRUP

Do zakresu działania Naczelnika Grupy należy:

 • kierowanie Służbą Górską na terenie działania Grupy,
 • reprezentowanie Służby Górskiej działającej na terenie Grupy na zewnątrz,
 • wykonywanie uchwał Zarządu Grupy i prowadzenie biura Zarządu Grupy oraz prowadzenie spraw Grupy,
 • wydawanie Ratownikom Grupy w Służbie Górskiej poleceń w zakresie działania Służby Górskiej oraz wydawanie zarządzeń dotyczących działania Służby Górskiej na terenie Grupy,
 • współpraca z Naczelnikiem GOPR w zakresie, o którym mowa w § 41 pkt 7,
 • administrowanie majątkiem pozostającym w dyspozycji Grupy,
 • przedstawianie Zarządowi Grupy całościowego i okresowego preliminarza finansowego, wdrażanego po akceptacji Zarządu Grupy
 • składanie Zarządowi Grupy pisemnych sprawozdań z wykonanych działań przed każdym posiedzeniem Zarządu Grupy,
 • wnioskowanie do Zarządu Grupy o podjęcie uchwał niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków przełożonego Służby Górskiej na terenie funkcjonowania Grupy,
 • powoływanie i odwoływanie Kierownika Sekcji zgodnie z wnioskiem lub za zgodą Zebrania Sekcji.

Rozdział 8.

Grupy

§ 43

POWOŁANIE GRUPY

 • Terenową jednostkę organizacyjną jako Grupę powołuje Zjazd Delegatów w sytuacjach gdy wymaga tego dobro GOPR i konieczność realizacji zadań statutowych, ustalając jej obszar działania oraz siedzibę.
 • Uchwałę w sprawie powołania Grupy podejmuje się większością 3/4 głosów
  w obecności co najmniej 3/4 delegatów.
 • Zjazd Delegatów upoważnia Zarząd Główny do ustalenia składu Członków Rzeczywistych nowo powołanej Grupy oraz wyznaczenia terminu wyboru pierwszych władz, które powinny się odbyć w terminie do 3 miesięcy od podjęcia uchwały
  o powołaniu Grupy.
 • Wniosek o wpis Grupy do Krajowego Rejestru Sądowego składa Zarząd Główny
  w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o powołaniu władz Grupy.

§ 44

ROZWIĄZANIE GRUPY

 • Grupę, jako terenową jednostkę organizacyjną, rozwiązuje Zjazd Delegatów, stawiając ją w stan likwidacji.
 • Uchwałę w sprawie rozwiązania Grupy podejmuje się większością 3/4 głosów
  w obecności co najmniej 3/4 Delegatów.
 • Zjazd Delegatów powołuje Likwidatora, którego zadaniem jest:
 • Zbycie przez Likwidatora majątku Grupy wymaga zgody Zarządu Głównego wyrażonej
  w uchwale, określającej szczegółowe warunki na jakich możliwe jest jego zbycie.
 • złożenie wniosku owpis likwidacji Grupy do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do innych rejestrów, o ile jest taka potrzeba,
 • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
 • wykonanie zobowiązań ciążących na Grupie,
 • zakończenie działalności Grupy,
 • zbycie majątku Grupy, z zastrzeżeniem ust. 4,
 • przekazanie pozostałego po likwidacji majątku na rzecz GOPR,
 • wykonanie innych czynności wynikających z przepisów prawa w szczególności przekazanie Zarządowi Głównemu dokumentów rozwiązanej Grupy,
 • zakończenie likwidacji i wykreślenie Grupy z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 45

STRUKTURA GRUPY

 • Grupy stanowią terenowe jednostki organizacyjne GOPR, które po zarejestrowaniu
  w Krajowym Rejestrze Sądowym nabywają osobowość prawną.
 • Dla prowadzenia działalności ratowniczej na określonym terenie, Zarząd Grupy powołuje Sekcje Operacyjne, zwane w innych postanowieniach Statutu “Sekcjami”, wyznaczając obszar ich działania
 • Na czele Sekcji stoi Kierownik powoływany i odwoływany przez Naczelnika Grupy, na wniosek lub za zgodą Zebrania Sekcji.
 • Kontrole działalności Grupy wykonuje Komisja Rewizyjna.

§ 46

STRUKTURA WŁADZ GRUPY

 • Władzą Grupy jest:
 • Wybory do Władz Grupy mogą odbywać się w głosowaniu tajnym.
 • Uchwały Władz Grupy zapadają zwykłą większością głosów.
 • W przypadku zaistnienia w trakcie głosowania nad uchwałą Zarządu Grupy równowagi głosów, przeważa głos Prezesa Zarządu Grupy, który powinien zostać uzasadniony
  i odnotowany w protokole posiedzenia lub podjęcia uchwały.
 • Zebranie Ogólne Członków Grupy albo Zebranie Delegatów Grupy wyłonionych
  na Zebraniach Członków Sekcji, w zależności od uchwały Zarządu Grupy – zwane
  w innych postanowieniach Statutu “Zebraniem Grupy”,
 • Zarząd Grupy.

§ 47

ZEBRANIE GRUPY

 • Zebranie Grupy jest najwyższą władzą Grupy i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • Zebranie Grupy zwoływane jest przed upływem kadencji Władz Naczelnych.
 • W Zebraniu Grupy biorą udział:
 • Zarząd Grupy zawiadamia Członków Rzeczywistych (Delegatów Sekcji) o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zebrania Grupy na 15 dni przed terminem Zebrania Grupy. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może zostać doręczone za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile dany Członek Rzeczywisty (Delegat Sekcji) wyraził zgodę na taką formę doręczenia, składając do biura Zarządu Grupy oświadczenie o adresie poczty elektronicznej właściwym do korespondencji.
 • Zebranie Sekcji jest organizowane na warunkach Zebrania Grupy.
 • z głosem stanowiącym:
 • z głosem doradczym Członkowie Zarządu Grupy, Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Zarząd Grupy.
 • w Zebraniu Ogólnym Członków Grupy - Członkowie Rzeczywiści,
 • w Zebraniu Delegatów Grupy - Delegaci wybrani na Zebraniach Sekcji spośród Członków Rzeczywistych Grupy,

§ 48

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE GRUPY

 • Nadzwyczajne Zebranie Grupy jest zwoływane na wniosek:
 • Nadzwyczajne Zebranie Grupy zwołuje Zarząd Grupy w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, określając miejsce, termin oraz proponowany przez wnioskodawców porządek obrad na 15 dni przed terminem Zebrania Grupy. Jeżeli
  w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zarząd Grupy nie zwoła Nadzwyczajnego Zjazdu Grupy, uprawnienie to przysługuje Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 • Przedmiotem Nadzwyczajnego Zebrania Grupy mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane. Porządek obrad Zebrania Grupy może zostać rozszerzony w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów przy obecności ¾ ogólnej liczby Delegatów
  lub Członków Rzeczywistych na Zebranie Grupy.
 • Nadzwyczajne Zebranie Sekcji jest zwoływane przez Zarząd Grupy z własnej inicjatywy lub wniosek 1/3 ogółu członków Sekcji. Nadzwyczajne Zebranie Sekcji jest organizowane na warunkach Nadzwyczajnego Zebrania Grupy.
 • Zarządu Grupy,
 • 1/3 ogółu Członków Rzeczywistych Grupy,
 • co najmniej połowy Delegatów wszystkich Sekcji,
 • Zarządu Głównego,
 • Komisji Rewizyjnej.

§ 49

ZEBRANIE GRUPY - KOMPETENCJE

Do kompetencji Zebrania Grupy należy:

 • uchwalenie programu działalności Grupy,
 • przyjmowanie sprawozdań Zarządu Grupy i udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej jego Członkom absolutorium,
 • wybór Delegatów na Zjazd Delegatów zgodnie z uchwalonym regulaminem wyborczym Zarządu Głównego,
 • ustalenie liczby Członków Zarządu Grupy,
 • wybór Członków Władz, w tym:
 • wskazanie Zjazdowi Delegatów kandydatów na:
 • uchwalanie nazwy Grupy lub jej zmiany,
 • ustalanie zasad wynagradzania lub zwrotu poniesionych kosztów Członków Zarządu Grupy w związku z wykonywaną funkcją,
 • podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych do porządku obrad.
 • Członków Zarządu Grupy, a spośród nich Prezesa Zarządu Grupy,
 • dwóch Członków Komisji Rewizyjnej,
 • Członka Zarządu Głównego,
 • Pierwszego i Drugiego Zastępcę Członka Zarządu Głównego,

§ 50

ZARZĄD GRUPY – KOMPETENCJE

 • Do kompetencji Zarządów Grup należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem dla Władz Naczelnych ani Zebrania Grupy.
 • Do zakresu działania Zarządu Grupy należy:
 • realizacja celów statutowych,
 • tworzenie polityki sponsoringowej Grupy, która nie może być sprzeczna z polityką sponsoringową GOPR,
 • realizowanie uchwał Władz Naczelnych i Zebrania Grupy,
 • uchwalanie strategii działalności Grupy i planu finansowego wraz z ich zmianami oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,
 • programowanie Służby Górskiej na terenie działalności Grupy,
 • powoływanie i odwoływanie Naczelnika Grupy,
 • nadzorowanie i kontrola działalności Naczelnika Grupy,
 • kontrola finansów Grupy oraz kontrola szczegółowych dyspozycji finansowych
  i zawieranych umów, w tym pracowniczych,
 • stanowienie o strukturze organizacyjnej Grupy,
 • stanowienie prawa wewnątrzorganizacyjnego w sprawach nieuregulowanych,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • ustalanie zasad finansowo-ekonomicznych funkcjonowania Grupy,
 • zarządzanie majątkiem Grupy,
 • sporządzanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Grupy,
 • weryfikacja swoich członków pod kątem opłacania składek i wypełniania obowiązków statutowych, w tym wypracowywania godzin społecznych,
 • przyjmowanie i skreślanie członków Grupy,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Naczelnika Grupy w sprawach dyscyplinarnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia i wykluczenia Członków,
 • powoływanie Doraźnych Zespołów Pojednawczych,
 • zwoływanie Zebrań Grupy, uchwalanie regulaminów wyborczych,
 • powoływanie i rozwiązywanie Sekcji,
 • podejmowanie uchwał w sprawach nienależących do innych Władz.

§ 51

ZARZĄD GRUPY – FUNKCJONOWANIE

 • Zarząd Grupy składa się z 3-7 Członków i wybiera spośród siebie 1-2 Wiceprezesów
  i Sekretarza.
 • Prezes Zarządu i Wiceprezesi nie mogą być pracownikami Grupy ani GOPR.
 • Pracownicy zatrudnieni przez Grupę lub GOPR nie mogą stanowić większości
  w Zarządzie Grupy. Jeżeli w czasie trwania kadencji Członek Zarządu Grupy stał się pracownikiem Grupy lub GOPR, co naruszałoby zasadę określoną w zdaniu pierwszym, jego mandat w Zarządzie Grupy wygasa, z dniem podpisania umowy o pracę.
 • Członkowie Zarządu Grupy mogą pobierać wynagrodzenie, jak również otrzymywać zwrot kosztów związanych z pełnioną funkcją, z wyjątkiem Członków Zarządu Grupy zatrudnionych przez Grupę lub GOPR, którym przysługuje jedynie uprawnienie do zwrotu kosztów związanych z pełnioną funkcją.
 • Posiedzenia Zarządu Grupy zwołuje Prezes, a w przypadku jego niedziałania z uwagi
  na nieobecność lub niezrealizowanie wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu Grupy złożonego przez któregokolwiek z Członków Zarządu jeden z Wiceprezesów. Odbywają się one w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku. Posiedzenia Zarządu Grupy mogą odbywać się za pośrednictwem audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość.
 • Naczelnik Grupy nie jest Członkiem Zarządu Grupy i w jego posiedzeniach uczestniczy z głosem doradczym.
 • Zarząd Grupy podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby Członków Zarządu Grupy zwykłą większością głosów.
 • Uchwały mogą być podejmowane także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub środków komunikacji zapewniających porozumiewanie się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Zarządu Grupy zostaną poinformowani o zarządzeniu głosowania.

Rozdział 9.

Majątek, fundusze i gospodarka finansowa

§ 52

RODZAJ MAJĄTKU

 • Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa.
 • Na fundusze GOPR składają się:
 • W przypadku powołania GOPR lub Grupy do dziedziczenia, Zarząd Główny lub Zarząd Grupy składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 • Majątek GOPR zostaje wyodrębniony z podziałem na Grupy i majątek pozostający
  w dyspozycji Zarządu Głównego. Majątek wyodrębniony na rzecz Grupy przechodzi na własność Grupy.
 • dotacje budżetowe i pozabudżetowe,
 • subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 • składki członkowskie,
 • wpływy z działalności statutowej i zadań zleconych,
 • wpływy z działalności gospodarczej.

§ 53

ZASADY DYSPONOWANIA MAJĄTKIEM

 • Majątek pozyskany przez Grupy jest majątkiem Grupy, którym mogą one swobodnie dysponować.
 • Jeżeli pieniądze, rzeczy lub prawa zostały przekazane pod jakimkolwiek tytułem prawnym GOPR z jednoznacznym wskazaniem, że celem przekazania było wsparcie funkcjonowania lub działalności określonej Grupy, wówczas Zarząd Główny podejmie niezwłocznie niezbędne działania faktyczne i prawne niezbędne do przeniesienia prawa własności lub innego prawa pozwalającego władać tym majątkiem w najszerszym zakresie, na rzecz danej Grupy. Majątek przekazany na rzecz GOPR bez wskazania konkretnej Grupy lub na rzecz Władz Naczelnych, jest dzielony przez Zarząd Główny na potrzeby Grup i Władze Naczelne.
 • Środki otrzymane przez GOPR są dzielone przez Zarząd Główny na potrzeby Grup
  i Władz Naczelnych.

§ 54

ZASADY FINANSOWE

Zarząd Główny i Zarządy Grup prowadzą własną ewidencję finansowo-księgową odpowiednio Władz Naczelnych oraz Grup i sporządzają odrębne sprawozdania finansowe, zaś Zarząd Główny sporządza ponadto łączne sprawozdanie finansowe będące sumą sprawozdań finansowych Władz Naczelnych i Grup.

§ 55

SPOSÓB REPREZENTACJI

 • Do składania oświadczeń woli w imieniu GOPR wymagane jest współdziałania dwóch Członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 • Do składania oświadczeń woli w imieniu Grupy wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Grupy, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział 10.

Zmiana statutu i rozwiązanie GOPR

§ 56

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE GOPR

 • Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zjazd Delegatów, większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 Delegatów.
 • Uchwałę w sprawie rozwiązania GOPR podejmuje Zjazd Delegatów, większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 delegatów. Uchwała o rozwiązaniu GOPR określi sposób likwidacji, cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek GOPR oraz wskazuje osobę likwidatora i sposób reprezentacji.
 • Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania likwidatora i zakończeniu procesu likwidacji wskazuje również przechowawcę dokumentów zlikwidowanego stowarzyszenia.
 • Majątek likwidowanego GOPR może być przeznaczony wyłącznie na cele równoznaczne lub zbieżne z opisanymi w Rozdziale 2 Statutu.

Rozdział 11.

Postanowienia przejściowe

§ 57

WEJŚCIE STATUTU W ŻYCIE; RELACJA Z INNYMI AKTAMI PRAWA WEWNĘTRZNEGO

 • Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania go przez właściwy miejscowo Sąd Rejestrowy.
 • Z dniem wejścia Statut w życie, traci moc dotychczasowy statut GOPR uchwalony
  przez IV Zjazd Delegatów w dniu 22 września 1990 r. oraz z dniu 15 grudnia 1990 r., ze zmianami dokonanymi przez XI Zjazd Delegatów w dniu 8 grudnia 2018 r.,
  z zastrzeżeniem postanowień § 59 ust. 4 niniejszego Statutu.
 • W mocy pozostają uchwały, regulaminy i inne przepisy wewnętrzne w zakresie,
  w którym nie są one sprzeczne z niniejszym Statutem. W przypadku sprzeczności, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Statutu.
 • W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Statutu właściwe Władze GOPR lub Grup zobowiązane są do przyjęcia nowych uchwał, regulaminów i inne przepisów wewnętrznych, o ile ich dotychczasowe brzmienie jest sprzeczne ze Statutem.

§ 58

KONTYNUACJA KADENCJI WŁADZ

W związku z wejściem w życie Statutu:

 • kadencja Delegatów wybranych przez Sekcje oraz Zebrania Grup w październiku
  i listopadzie 2018 r. zostaje przedłużona do dnia 30 kwietnia 2023 r.,
 • kadencja Komisji Rewizyjnej wybranej przez Zebrania Grup w październiku
  i listopadzie 2018 r. oraz Zwyczajny Zjazd Delegatów w dniu 8 grudnia 2018 r. zostaje przedłużona do dnia 30 czerwca 2023 r.; Komisja Rewizyjna, do zakończenia tej kadencji, pracuje w składzie 17 Członków,
 • kadencja Zarządu Głównego wybranego przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów
  w dniu 15 czerwca 2019 r., trwa do dnia 30 czerwca 2023 r.,
 • kadencje Zarządów Grupy nieposiadających w dniu wejścia w życie Statutu osobowości prawnej, wybranych w 2019 r., trwają także po uzyskaniu przez te Grupy osobowości prawnej, do dnia 30 czerwca 2023 r.,
 • kadencje Zarządów Grup posiadających w dniu wejścia w życie Statutu osobowość prawną, wybranych w 2019 r., trwają do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 59

UZYSKANIE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PRZEZ GRUPY

 • Grupy, które w dniu wejścia w życie Statutu nie posiadają osobowości prawnej,
  w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie Statutu złożą, do Zarządu Głównego wniosek o zarejestrowanie Grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa Zarząd Grupy, wraz z załącznikami niezbędnymi do zarejestrowania Grupy we właściwym miejscowo Sądzie Rejestrowym. Jeżeli Zarząd Grupy nie złoży odpowiedniego wniosku do Zarządu Głównego w terminie określonym w ust. 1, Zarząd Główny zobowiązany jest do złożenia wniosku
  o zarejestrowanie Grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym z własnej inicjatywy.
 • W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Statutu, Zarząd Główny zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zarządom Grup nieposiadającym dotychczas osobowości prawnej, instrukcji określającej tryb uzyskania przez Grupę osobowości prawnej.
 • Do czasu uzyskania przez Grupy osobowości prawnej, do Grup nieposiadających przed dniem wejścia Statutu w życie osobowości prawnej stosuje się postanowienia dotychczasowego statutu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Grupy. W przypadkach sporu co do zakresu stosowania zapisów dotychczasowego statutu, wiążące decyzje i interpretacje podejmuje Zarząd Główny, które są ostateczne.

§ 60

PRZYWRÓCENIE ZE STANU POZASŁUŻBOWEGO

 • Członkowie Rzeczywiści przeniesieni w stan pozasłużbowy przed dniem wejścia w życie Statutu, mogą w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie Statutu złożyć do właściwych Zarządów Grup wniosek o przywrócenie do Służby Górskiej.
 • Po upływie terminu wskazanego w ust. 1, przywrócenie Członka Rzeczywistego do Służby Górskiej jest niemożliwe.
 • Szczegółowe zasady postępowania w sprawie wniosków o przywrócenie do Służby Górskiej reguluje Regulamin Służby Górskiej.
Pliki do pobrania: