Statut GOPR

2016-06-10

STATUT

GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

uchwalony przez IV Zjazd Delegatów GOPR w dniach:

22.09.1990 w Zakopanem (I część Zjazdu)

15.12.1990 w Krakowie (II część Zjazdu)

Zmieniony przez XI Zjazd Delegatów GOPR w dniu 8 grudnia 2018 roku

Tekst Jednolity


Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej GOPR.

2. GOPR jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.

3. GOPR posiada oddziały terenowe, zwane grupami regionalnymi, które posiadają osobowość prawną. 

§ 2

1. Terenem działania GOPR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionów górskich.

2. Siedzibą władz naczelnych jest miasto Zakopane.

3. GOPR może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są grupy regionalne, zwane dalej Grupami.

2. Grupy prowadzą samodzielnie działalność na swoim terenie na zasadach określonych statutem.

§ 4

1. Nazwa GOPR oraz jego godło jest własnością stowarzyszenia i podlega ochronie prawnej.

2. Godłem stowarzyszenia jest niebieski równoramienny krzyż ze złotym brzegiem na białym, owalnym polu w złotej obwódce, z gałązką kosodrzewiny, z napisem w kolorze złotym: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

3. GOPR ma prawo używania sztandarów, odznak, pieczęci i oznaczeń, stroju służbowego według wzorów ustalonych przez Zarząd Główny.

§ 5

1. GOPR może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie działania.

2. GOPR jest reprezentantem polskiego ratownictwa górskiego w organizacjach zagranicznych i międzynarodowych.

§ 6

1. GOPR opiera swą działalność na dobrowolnej pracy społecznej swych członków.

2. Do wykonywania zadań statutowych i prowadzenia spraw, GOPR może zatrudniać pracowników, w tym członków GOPR, w szczególności – zawodowych ratowników.

3. Dla realizacji celów statutowych, GOPR może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnie.


Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 7

Celem GOPR jest:

1. niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone,

2. zapobieganie wypadkom w górach,

3. ochrona środowiska górskiego.

§ 8

Cele GOPR realizowane są przez:

1. Organizowanie i prowadzenie służby ratowniczej, w tym:

a) zrzeszanie i szkolenie ratowników górskich,

b) wykonywanie działalności ratowniczej,

c) tworzenie i utrzymywanie stacji i punktów ratunkowych,

d) pomoc przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof,

e) doskonalenie i rozwijanie ratownictwa górskiego,

f) zapewnienie warunków pełnienia górskiej służby ratowniczej,

g) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

2. Prowadzenie działalności zapobiegawczej, w tym:

a) kontrolowanie przestrzegania warunków bezpieczeństwa dla osób przebywających
w górach,

b) ogłaszanie alarmów lawinowych i innych stanów zagrożenia

c) programowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających w górach,

d) prowadzenie działalności informacyjnej oraz instruktażowej w zakresie: warunków atmosferycznych, bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz krzewienia zasad prawidłowego zachowania się w górach,

e) współpracę z: organami administracji, samorządami terytorialnymi, organizacjami: społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi.

3. Ochronę naturalnego środowiska górskiego, w tym:

a) wnioskowanie w sprawach zagrożeń środowiska górskiego

b) współpracę z jednostkami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego.

4. W zakresie swoich celów statutowych GOPR może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.


Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkowie GOPR dzielą się na:

a) kandydatów,

b) członków rzeczywistych,

c) honorowych członków,

d) członków wspierających.

2. Członkowie GOPR z wyjątkiem honorowych członków, zrzeszeni są w jednej z Grup.

3. Członkostwo GOPR może być nadane również cudzoziemcowi nie mającemu miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10

1. Kandydatem może być osoba pełnoletnia, przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Grupy na wniosek Naczelnika Grupy.

2. Staż kandydacki trwa 2 do 5 lat.

§ 11

1. Członkostwo rzeczywiste nadawane jest kandydatowi uchwałą Zarządu Grupy na wniosek Naczelnika Grupy.

2. Uchwała Zarządu Grupy o nadaniu członkostwa rzeczywistego wchodzi w życie z chwilą złożenia uroczystego przyrzeczenia następującej treści:

'Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie Naczelnika lub jego zastępcy - bez względu na porę roku, dnia i stan pogody - stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Postanowień statutu GOPR będę przestrzegał ściśle, polecenia Naczelnika, zastępców, kierowników wypraw i akcji będę wykonywał rzetelnie, sumiennie i gorliwie, pamiętając, że od mego postępowania zależy zdrowie i życie ludzkie. W pełnej świadomości przyjętych na siebie trudnych obowiązków i na znak dobrej woli, powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki Naczelnikowi potwierdzam'

§ 12

1. Godność honorowego członka, spośród osób fizycznych szczególnie zasłużonych dla ratownictwa górskiego, nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

2. W szczególnych przypadkach godność honorowego członka może zostać nadana pośmiertnie.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością i popierająca cele GOPR.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Grupy na wniosek Naczelnika Grupy.

§ 14

Członkowie są obowiązani do:

1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,

2. regularnego opłacania składek,

3. aktywnego uczestniczenia w realizacji statutowych zadań.

§ 15

1. Kandydaci mają prawo:

a) zgłaszania wniosków dotyczących działalności GOPR,

b) korzystania z pomocy i mienia GOPR,

c) noszenia elementów stroju identyfikującego jako członka GOPR.

2. Członkowie rzeczywiści mają prawo:

a) czynne i bierne prawo wyborcze,

b) noszenie odznaki i stroju służbowego,

c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności GOPR,

d) korzystania z pomocy i mienia GOPR.

3. Honorowi członkowie:

a) mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz GOPR z głosem doradczym,

b) są zwolnieni z opłacania składek.

4. Członkowie wspierający, będący osobami fizycznymi, mają prawo:

a) bierne wyborcze,

b) noszenia odznaki członka wspierającego,

c) tworzenia kół środowiskowych lub terenowych.

5. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności GOPR.

§ 16

Członkostwo ustaje w przypadku:

1. wystąpienia z GOPR, zgłoszonego na piśmie,

2. skreślenia z listy członków,

3. wykluczenia,

4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 17

Kandydat może zostać skreślony z listy członków uchwałą Zarządu Grupy, jeżeli:

1. bez usprawiedliwionej przyczyny nie wypełnia obowiązków statutowych,

2. w okresie stażu kandydackiego nie nabył kwalifikacji ratowniczych lub nie złożył przyrzeczenia,

3. zalega z opłaceniem składek ponad jeden rok,

4. Zarząd Grupy odmówił kandydatowi nadania członkostwa rzeczywistego.

§ 18

1. Członek rzeczywisty może zostać skreślony z listy członków uchwałą Zarządu Grupy, jeżeli zalega z opłacaniem składek ponad 1 rok i w ciągu dwóch kolejnych lat nie wypełnia obowiązków statutowych.

2. Od uchwały Zarządu Grupy przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.

§ 19

Członek wspierający może zostać skreślony z listy członków przez Zarząd Grupy, jeżeli pomimo pisemnego upomnienia zalega z opłacaniem składek ponad jeden rok.

§ 20

1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków i szczególne zasługi dla ratownictwa górskiego mogą być nadane następujące wyróżnienia:

a) dyplom,

b) honorowa odznaka GOPR,

c) odznaka 'Za zasługi dla ratownictwa górskiego'.

2. Rodzaj, wzór oraz zasady nadawania wyróżnień określa Zarząd Główny.

§ 21

Zarząd Główny lub Zarząd Grupy może występować z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i innych, osobom szczególnie zasłużonym dla ratownictwa górskiego.

§ 22

Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał lub uchybienia w służbie, mogą być nakładane na członków następujące kary:

1. upomnienie,

2. nagana,

3. zawieszenie w prawach członka na okres do dwóch lat,

4. wykluczenie.

§ 23

1. Karę: upomnienia, nagany względnie zawieszenia w prawach członka nakłada Naczelnik Grupy.

2. Wykluczenie członka może być orzeczone uchwałą Zarządu Grupy:

a) za działanie na szkodę GOPR względnie rażące naruszenie postanowień statutu lub regulaminów,

b) w przypadku rażących zachowań z niskich pobudek lub prawomocnego wyroku sądowego za umyślne przestępstwo pospolite.

§ 24

1. Od decyzji Naczelnika Grupy przysługuje prawo odwołania do Zarządu Grupy, którego

uchwała jest ostateczna.

2. Od uchwały Zarządu Grupy w sprawie wykluczenia przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego, którego uchwała jest ostateczna.

§ 25

Karom za uchybienia w Służbie Górskiej, podlegają członkowie niezależnie od funkcji
i udziału we władzach, w trybie § 23 i 24.

§ 26

1. Kary dotyczące członków władz, z wyjątkiem uchybień w służbie, nakłada w drodze uchwały Zarząd Grupy, której obwiniony jest członkiem.

2. W przypadku odwołania od uchwały, o której mowa w ust. 1, sprawę rozpatruje powołany przez Zarząd Główny doraźny zespół orzekający, którego orzeczenie jest ostateczne.

3. Spory między członkami rozpatruje doraźny zespół pojednawczy powołany przez:

a) Zarząd Grupy w odniesieniu do spraw dotyczących członków tej samej Grupy.

b) Zarząd Główny w odniesieniu do spraw dotyczących członków dwóch lub więcej Grup.

§ 27

Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego i pojednawczego określa regulamin ustanowiony przez Zarząd Główny.


Rozdział 4. Kadencja i wybory delegatów

§ 28

1. Kadencja władz i mandat delegata trwa cztery lata.

2. Delegatami mogą być członkowie rzeczywiści.

3. Wybory delegatów odbywają się w Grupach i są powszechne - bezpośrednie lub pośrednie.

4. Wybory delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 29

1. Wybory delegatów na Zjazd Delegatów zarządza Zarząd Główny, ustalając:

a) regulamin wyborczy,

b) liczbę członków rzeczywistych na jeden mandat delegata na Zjazd Delegatów,

c) zasady, tryb i terminy przeprowadzenia wyborów.

2. Zarząd Grupy określa:

a) rodzaj wyborów w Grupie, wymieniony w § 28 ust. 3,

b) liczbę członków rzeczywistych z sekcji na jeden mandat delegata na zebranie Grupy.

§ 30

1. Wybory bezpośrednie delegatów odbywają się na ogólnym zebraniu członków Grupy.

2. Wybory pośrednie są dwustopniowe i odbywają się:

a) w Sekcjach Operacyjnych, których członkowie wybierają delegatów Sekcji na zebranie

delegatów Grupy.

b) na zebraniu delegatów Grupy, które wybiera delegatów na Zjazd Delegatów.

§ 31

Mandat delegata wygasa wskutek:

1. zrzeczenia się,

2. utraty członkostwa,

3. zawieszenia w prawach członka.

§ 32

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata Sekcji lub Grupy dokonuje się kooptacji na zwolnione miejsce osoby, która w wyborach uzyskała kolejną największą liczbę głosów. W przypadku równości głosów zarządza się losowanie.

2. W przypadku braku możliwości kooptacji przeprowadza się wybory uzupełniające.


Rozdział 5. Władze naczelne

§ 33

1. Władzami naczelnymi są:

a) Zjazd Delegatów.

b) Zarząd Główny.

c) Komisja Rewizyjna.

2. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.

3. Uchwały władz naczelnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich składu.

4. W przypadku równości głosów w głosowaniu nad uchwałą zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 34

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz wybranego przez Zjazd Delegatów, przysługuje tym władzom prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej liczby członków wybranych przez Zjazd.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz wybranego bezpośrednio w Grupie, zebranie ogólne lub zebranie delegatów dokonuje wyboru uzupełniającego, z zastrzeżeniem zawartym w § 32 ust. 2.

§ 35

1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą GOPR i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. W Zjeździe biorą udział:

a) delegaci - z głosem stanowiącym,

b) członkowie honorowi, członkowie ustępujących władz naczelnych i inne osoby

zaproszone - z głosem doradczym.

§ 36

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

1. ustalanie kierunków rozwoju,

2. przyjmowanie sprawozdań,

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. wybór członków władz naczelnych,

5. wybór prezesa spośród członków Zarządu Głównego,

6. nadawanie godności członka honorowego,

7. powoływanie i rozwiązywanie Grup a także dokonywanie zmian w obszarze ich działania,

8. podejmowanie uchwał w sprawach: zmian statutu, rozwiązania GOPR.

§ 37

1. Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny.

2. Zarząd Główny zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na 30 dni przed terminem Zjazdu.

§ 38

1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest na wniosek:

a) Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej,

b) Zarządów co najmniej trzech Grup,

c) co najmniej połowy delegatów na Zjazd.

2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku, zawiadamiając o jego terminie, miejscu oraz porządku obrad proponowanym przez wnioskodawców, na 30 dni przed terminem Zjazdu.

3. Przedmiotem obrad Zjazdu nadzwyczajnego mogą być wyłącznie sprawy, dla których został zwołany.

§ 39

1. Zarząd Główny składa się z nie więcej niż 7 członków, po jednym członku z każdej Grupy, wybranym bezpośrednio w Grupie, jeżeli Zjazd Delegatów nie zgłosi zastrzeżeń do którejkolwiek z osób wybranych w tym trybie. W przypadku odrzucenia przez Zjazd Delegatów osoby wybranej w Grupie, prawo zgłoszenia innego kandydata przysługuje delegatom reprezentującym tę Grupę na Zjeździe.

2. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być pracownikami zawodowymi GOPR.

3. Mandat członka Zarządu Głównego, wymieniony w ust. 1 pkt. 1 w czasie jego

nieobecności, pełni pierwszy zastępca, a w dalszej kolejności drugi zastępca, o których mowa w §53 pkt. 4 lit. b jeżeli Zjazd Delegatów nie zgłosi zastrzeżeń w stosunku do którejkolwiek z osób wybranych w tym trybie. W przypadku odrzucenia przez Zjazd Delegatów osoby wybranej w Grupie na zastępcę członka Zarządu, prawo zgłoszenia innego kandydata przysługuje delegatom reprezentującym tę Grupę na Zjeździe.

§ 40

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1. realizacja celów statutowych, uchwał Zjazdu,

2. uchwalanie planów i zbiorczego budżetu, w tym dzielenie dotacji na potrzeby Grup i władz naczelnych oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,

3. stanowienie prawa wewnątrz - organizacyjnego, w tym uchwalanie regulaminu Służby Górskiej i stanowienie o strukturze organizacyjnej biura Zarządu Głównego,

4. zarządzanie majątkiem GOPR nie będącym majątkiem Grup, w tym udzielanie pełnomocnictw.

5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Grup w sprawach dyscyplinarnych
i członkowskich,

6. powoływanie doraźnych zespołów orzekających i pojednawczych,

7. nadzorowanie działalności Grup, w tym zawieszanie uchwał władz Grup, jeżeli są sprzeczne ze statutem lub z wcześniejszymi uchwałami władz naczelnych,

8. zwoływanie Zjazdów Delegatów i uchwalanie regulaminów wyborczych,

9. powoływanie i odwoływanie Naczelnika GOPR,

10. określanie wewnętrznej struktury i zasad pracy Zarządu Głównego,

11. reprezentowanie GOPR na zewnątrz,

12. wnioskowanie o wpis Grupy Regionalnej do Krajowego Rejestru Sądowego, po uprzednim zaopiniowaniu przez Zarząd Grupy, której wniosek dotyczy,

13. dbałość o dobre imię GOPR oraz reprezentowanie GOPR na zewnątrz na zasadach określonych w niniejszym statucie.

§ 41

1. Zarząd Główny wybiera spośród siebie dwóch wiceprezesów i sekretarza.

2. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

3. Regulamin wynagradzania uchwala Zjazd Delegatów.

4. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes lub wiceprezes. Odbywają się one w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.

5. Naczelnik uczestniczy w posiedzeniach Zarządu.

§ 42

1. Komisja Rewizyjna składa się z 15 - 17 członków a mianowicie:

a) po 2 członków z każdej Grupy, wybranych bezpośrednio w Grupie,

b) 1- 3 członków wybranych przez Zjazd delegatów.

2. Członkami Komisji mogą być członkowie rzeczywiści nie będący pracownikami GOPR.

3. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 43

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzenie raz w roku kontroli całej działalności GOPR,

2. występowanie do Zarządów: Głównego i Grup z wnioskami pokontrolnymi a także kontrola ich realizacji,

3. występowanie do Zjazdu Delegatów i zebrań Grup z wnioskami, w tym w sprawie udzielenia absolutorium,

4. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów lub nadzwyczajnego zebrania Grupy,

5. przeprowadzanie kontroli specjalistycznych i doraźnych w miarę potrzeb,

6. określenie wewnętrznej struktury i zasad pracy Komisji Rewizyjnej.

§ 44

1. Przewodniczący lub delegowani członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć
w zebraniach władz GOPR.

2. Komisja Rewizyjna może powoływać rzeczoznawców i specjalistów nie będących członkami GOPR.

3. Zadania organu nadzoru nad działalnością Grupy Regionalnej wykonuje Komisja Rewizyjna GOPR.


Rozdział 6. Służba Górska

§ 45

1. Działalność ratowniczą prowadzi Służba Górska.

2. Służbę Górską stanowią członkowie rzeczywiści i kandydaci.

3. Służba Górska wykonuje swe zadania w ramach Grup.

4. Przełożonym Służby Górskiej jest Naczelnik Grupy.

§ 46

1. Kontrolę Służby Górskiej Naczelników Grup sprawuje Naczelnik GOPR, zwany dalej Naczelnikiem.

2. Wykonywanie uchwał Zarządu Głównego i Zarządów Grup oraz powierzonych przez Zarządy zadań, należy odpowiednio do: Naczelnika lub Naczelników poszczególnych Grup, chyba że Zarząd Główny bądź Zarządy Grup postanowią inaczej.

3. Naczelnik i Naczelnicy Grup są kierownikami zakładów pracy w zrozumieniu prawa.

4. Zarząd Główny i Zarządy Grup powinny przy powierzaniu zadań i w ramach swej działalności uchwałodawczej uwzględniać zawarty w niniejszym Statucie zakres działań
i uprawnienia Naczelnika i Naczelników Grup.

§ 47

Do zakresu działania Naczelnika należy:

1. wykonywanie uchwał Zarządu Głównego i prowadzenie jego biura,

2. kontrolowanie działalności Służby Górskiej w Grupach i występowanie do Zarządu Głównego lub Zarządów Grup z wnioskami,

3. dbanie o dobre imię GOPR,

4. wydawanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących pracy w biurze Zarządu Głównego, zarządzanie majątkiem, gospodarką finansową Zarządu Głównego oraz w innych sprawach - w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny,

5. składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań,

6. prowadzenie zadań wspólnych powierzonych przez Grupy,

7. wykonywanie innych funkcji kontrolnych zleconych przez Zarząd Główny,

8. wnioskowanie do Zarządu Głównego o podjęcie uchwał niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków Naczelnika. Zarząd Główny podejmuje uchwałę w terminie do 30 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 48

Do zakresu działania Naczelnika Grupy należy:

1. kierowanie służbą Górską Grupy,

2. reprezentowanie Służby Górskiej na zewnątrz,

3. prowadzenie całokształtu działalności grupy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Grupy,

4. wykonywanie uchwał Zarządu Grupy i prowadzenie jego biura,

5. wydawanie zarządzeń dotyczących pracy i służby w grupie,

6. zarządzanie majątkiem i gospodarką finansową Grupy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Grupy,

7. składanie Zarządowi Grupy sprawozdań,

8. powoływanie i odwoływanie kierowników Sekcji Operacyjnych,

9. wnioskowanie do Zarządu Grupy o podjęcie uchwał niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków Naczelnika Grupy. Zarząd Grupy podejmuje uchwałę w terminie do 30 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 49

Szczegółowe prawa i obowiązki Służby Górskiej, wymagania kwalifikacyjne, zasady

uzyskiwania stopni służbowych oraz przenoszenia w stan pozasłużbowy określa regulamin

Służby Górskiej uchwalony przez Zarząd Główny.


Rozdział 7. Grupy regionalne

§ 50

1. Dla prowadzenia działalności ratowniczej na określonym terenie Zarząd Grupy powołuje Sekcje Operacyjne, wyznaczając obszar ich działania, zwane dalej Sekcjami.

2. Na czele Sekcji stoi kierownik powoływany i odwoływany przez Naczelnika Grupy, na wniosek lub za zgodą zebrania ogólnego Sekcji.

§ 51

1. Władzą Grupy jest:

a) zebranie ogólne członków lub zebranie delegatów wyłonionych na zebraniach członków Sekcji, w zależności od uchwały Zarządu Grupy,

b) Zarząd Grupy.

2. Wybory do władz Grupy odbywają się w głosowaniu tajnym.

3. Uchwały władz Grup zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ich składu. W przypadku równości głosów w głosowaniu nad uchwałą Zarządu Grupy decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 52

1. Zebranie ogólne członków Grupy lub zebranie delegatów, zwane dalej zebraniem Grupy, jest najwyższą władzą Grupy i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. W zebraniu Grupy biorą udział:

a) z głosem stanowiącym:

- w zebraniu ogólnym - członkowie Grupy,

- w zebraniu delegatów - delegaci wybrani na zebraniach Sekcji,

b) z głosem doradczym członkowie: honorowi i ustępujących władz Grupy oraz osoby

zaproszone przez Zarząd Grupy.

§ 53

Do kompetencji zebrania Grup należy:

1. uchwalenie programu działalności Grupy,

2. przyjmowanie sprawozdań Zarządu Grupy i udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium,

3. wybór delegatów na Zjazd Delegatów,

4. wybór członków władz naczelnych, w tym:

a) członka Zarządu Głównego,

b) pierwszego i drugiego zastępcy członka Zarządu Głównego,

c) dwóch członków Komisji Rewizyjnej,

5. wybór członków Zarządu Grupy i spośród nich prezesa,

6. uchwalenie nazwy Grupy lub jej zmiany,

7. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych do porządku obrad.

§ 54

1. Zarząd Grupy zawiadamia członków (delegatów Sekcji) o miejscu, terminie
i proponowanym porządku obrad zebrania Grupy na 15 dni przed terminem zebrania.

2. Zebranie członków Sekcji jest organizowane na warunkach zebrania Grupy.

§ 55

1. Nadzwyczajne zebranie Grupy jest zwoływane na wniosek:

a) władz naczelnych, Zarządu Grupy,

b) 1/3 ogółu członków rzeczywistych Grupy,

c) co najmniej połowy delegatów Sekcji.

2. Nadzwyczajne zebranie Grupy zwołuje Zarząd Grupy w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, określając miejsce, termin oraz proponowany przez wnioskodawców porządek obrad na 15 dni przed terminem zebrania.

3. Przedmiotem nadzwyczajnego zebrania grupy mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

4. Nadzwyczajne zebranie Sekcji jest zwoływane przez Zarząd Grupy na jego wniosek lub wniosek 1/3 ogółu członków Sekcji. Nadzwyczajne zebranie Sekcji jest organizowane na warunkach nadzwyczajnego zebrania Grupy.

§ 56

1. Do kompetencji Zarządów Grup należą wszystkie sprawy niezastrzeżone statutem dla władz naczelnych.

2. Do zakresu działania Zarządu Grupy należy:

a) realizacja celów statutowych,

b) realizowanie uchwał władz naczelnych i zebrania Grupy,

c) uchwalanie planu działalności i budżetu oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,

d) programowanie Służby Górskiej,

e) powoływanie i odwoływanie Naczelnika Grupy oraz udzielanie Naczelnikowi Grupy pełnomocnictw,

f) stanowienie o strukturze organizacyjnej, opiniowanie wniosku Zarządu Głównego
o wpisanie Grupy Regionalnej do Krajowego Rejestru Sadowego,

g) stanowienie prawa wewnątrz - organizacyjnego w sprawach nieuregulowanych.

h) ustalanie wysokości składek członkowskich,

i) ustalanie zasad finansowo - ekonomicznych,

j) zarządzanie majątkiem Grupy, w tym udzielanie pełnomocnictw,

k) przyjmowanie i skreślanie członków Grupy,

l) rozpatrywanie odwołań od decyzji Naczelnika Grupy w sprawach dyscyplinarnych,

ł) powoływanie doraźnych zespołów orzekających i pojednawczych,

m) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków,

n) zwoływanie zebrań Grupy, uchwalanie regulaminów wyborczych w przypadku wyborów pośrednich,

o) powoływanie i rozwiązywanie Sekcji,

p) nadzorowanie i kontrola działalności Naczelnika Grupy,

r) podejmowanie uchwał w sprawach nienależących do innych władz,

s) określanie wewnętrznej struktury i zasad pracy Zarządu Grupy.

§ 57

1. Zarząd Grupy wybiera spośród siebie 1 - 2 wiceprezesów i sekretarza.

2. Członkowie Zarządu Grupy mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

3. Regulamin wynagradzania uchwala Zebranie Delegatów Grupy lub Zebranie Ogólne Członków Grupy.

4. Posiedzenia Zarządu Grupy zwołuje prezes lub wiceprezes. Odbywają się one w miarę potrzeby nie rzadziej niż 4 razy w roku.

5. Naczelnik Grupy nie jest członkiem Zarządu Grupy i w jego posiedzeniach uczestniczy
z głosem doradczym.

6. Zarząd Grupy składa się z 3-7 osób.


Rozdział 8. Majątek, fundusze i gospodarka finansowa

§ 58

1. Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze GOPR składają się:

a) dotacje budżetowe i pozabudżetowe,

b) subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

c) składki członkowskie,

d) wpływy z działalności statutowej i zadań zleconych,

e) wpływy z działalności gospodarczej.

3. Majątek ruchomy i nieruchomy GOPR zostaje wyodrębniony z podziałem na Grupy
i Zarząd Główny, przechodząc na ich własność.

§ 59

1. Nieruchomości, ruchomości i fundusze uzyskane przez Grupy pozostają do ich swobodnego rozporządzenia.

2. Dotacje otrzymane przez Zarząd Główny są dzielone przez Zarząd Główny na potrzeby Grup i władz naczelnych.

§ 60

1. Zarząd Główny i Zarządy Grup prowadzą własną ewidencję finansowo – księgową i sporządzają odrębne sprawozdania finansowe, zaś Zarząd Główny sporządza sprawozdanie finansowe zbiorcze,

2. W umowach między GOPR, a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim, GOPR reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Zjazdu Delegatów,

3. W umowach między Grupą Regionalną, a członkiem Zarządu Grupy oraz w sporach z nim, Grupę Regionalną reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Zebrania Delegatów Grupy lub Zebrania Ogólnego Członków Grupy.

§ 61

Dla reprezentowania GOPR, w tym w szczególności do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych, dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz GOPR wymagane jest zgodne współdziałanie:

1. w odniesieniu do Zarządu Głównego GOPR – dwóch członków Zarządu Głównego w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. w odniesieniu do Zarządu Grupy Regionalnej GOPR – dwóch członków Zarządu Grupy w tym Prezesa lub Wiceprezesa.


Rozdział 9. Zmiana statutu, rozwiązanie GOPR lub Grupy Regionalnej

§ 62

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązania GOPR lub Grupy Regionalnej podejmuje Zjazd Delegatów, większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 delegatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu GOPR lub Grupy Regionalnej, powinna w szczególności zawierać wskazanie likwidatorów, sposobu reprezentowania stowarzyszenia przez likwidatorów, określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek GOPR.

3. Każdy z likwidatorów może zgłosić do sądu rejestrowego otwarcie likwidacji, nazwiska
i imiona likwidatorów oraz ich adresy do doręczeń, sposób reprezentowania stowarzyszenia przez likwidatorów.

4. Do czasu złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru GOPR lub Grupy Regionalnej, uchwała Zjazdu Delegatów o uchyleniu likwidacji, podjęta w trybie określonym w ust. 1 może zapobiec rozwiązaniu GOPR lub Grupy Regionalnej. W przypadku uchylenia likwidacji, likwidatorzy powinni tę okoliczność zgłosić do sądu rejestrowego.

5. Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu GOPR lub Grupy Regionalnej i wezwać wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, sporządzić bilans otwarcia likwidacji zakończyć bieżące interesy i przekazać majątek pozostały po likwidacji.

6. Majątek likwidowanego stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na cele

równoznaczne lub zbieżne z §7 i 8 niniejszego statutu,

7. Po zatwierdzeniu przez Zjazd Delegatów sprawozdania likwidatorów i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy składają do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie z rejestru GOPR lub Grupy Regionalnej. Księgi i dokumenty GOPR lub rozwiązanej Grupy Regionalnej, powinny być oddane osobie wskazanej w uchwale o zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów.
Pliki do pobrania: