Termomodernizacja budynków Grupy Sudeckiej GOPR

Poprawa efektywności energetycznej budynków GOPR w Międzygórzu i Sokolcu poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych

Podmiot realizujący

Grupa Regionalna GOPR Grupa Sudecka

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stacji ratownictwa górskiego w Międzygórzu i Sokolcu, użytkowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) na cele realizacji zadań publicznych (ratownictwo), w tym wymiana źródeł ciepła i montaż mikroinstalacji OZE. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie zaplanowanych w projekcie prac związanych z:

 • ociepleniem przegród zmniejszającym zapotrzebowanie budynku na energię na cele ogrzewania, przygotowania CWU, wentylacji i chłodzenia (ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów i dachów wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na efektywne energetycznie, likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych
 • instalacją źródeł ciepła opartych o OZE (pomp ciepła)
 • modernizacją systemów wentylacji na mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • instalacją OZE na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej
 • instalacją systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną.

Planowane efekty

Celu głównego wpłynie na realizację celów szczegółowych tj.:

 • Poprawę stanu technicznego i energetyczną charakterystykę budynków,
 • Wzrost komfortu cieplnego dla osób przebywających w budynku,
 • Wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania stacji ratownictwa górskiego w Międzygórzu i Sokolcu.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 198,25 m2
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 szt.
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 341,08 [GJ/rok]
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 3,14 [MWh/rok]
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 27,81 [tony równoważnika CO2]

W wyniku realizacji powyższych celów powstaną następujące produkty:

 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 198,25 m2
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 szt.

oraz zostaną osiągnięte rezultaty:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 341,08 [GJ/rok]
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 3,14 [MWh/rok]
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 27,81 [tony równoważnika CO2]

Wartość Projektu

Wydatki ogółem: 2 665 074,35 złotych
Wysokość dofinansowania: 2 665 074,35 złotych

Harmonogram realizacji projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2022-05-20
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 2023-08-31
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-09-29