Klauzula informacyjna Stowarzyszenie Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

2021-05-25

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , informujmy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, KRS 0000156881 NIP 7361039808, Regon 000706869.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Józefa Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane, mail: poczta@gopr.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@gopr.pl lub pisemnie (na adres siedziby administratora).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji:
  1. zadań statutowych Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,
  2. realizacji w zakresie niezbędnym do wykonania prawnego obowiązku ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w zakresie niezbędnym do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz dokumentowania wypadku na podstawie art.9 ust.2 lit. b RODO,
  3. dążenia do zawierania i do realizacji umowy cywilno-prawnej umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
  4. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych oraz prowadzenie korespondencji drogą mailową i tradycyjną jak i również nawiązywania kontaktów drogą telefoniczną art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. danych przetwarzanych na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a na podstawie zgody osoby fizycznej,
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego współdziałają przy wykonywaniu ratownictwa górskiego, a w czasie prowadzenia działań ratowniczych organa administracji rządowej i samorządowej, jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego, jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej praz terenowe oddziały Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dyrekcji parków narodowych lub dyrekcji parków krajobrazowych oraz podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. W przypadku realizacji zadań wynikających z przepisów prawa ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich okres przetwarzania danych wynosi 10 lat. Pozostałe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie nakazanego prawem okresu, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych,
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
  5. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
  6. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  7. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.