Informacje o stanie realizacji projektu 'E-Learning skutecznym narzędziem podnoszenia kwalifikacji ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego'

2015-02-02

Informacjeo stanie realizacji projektu „  skutecznym narzędziem podnoszenia kwalifikacji ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego”

Wprowadzenie

Projekt„E-Learning skutecznym narzędziem podnoszenia kwalifikacji ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego” wywodzi się z podejmowanych w ostatnich latach prób stworzenia aktualnego podręcznika wspierającego proces kształcenia ratowników GOPR. Poprzednia wersja podręcznika została stworzona w pierwszej połowie lat 80-tych, niestety, pomimo bardzo wysokiego poziomu publikacji, w dużej części się zdezaktualizowała. Główne problemy jakie napotkała nasza organizacja to brak odpowiednich finansów, a także bardzo dynamiczne zmiany w planowanej treści. W 2014 roku został poddany pomysł aby doprowadzić do powstania podręcznika ratownika GOPR w formie e-learningowej. W tym celu wystąpiono do projektu „Erasmus+” z opisywanym w niniejszym tekście projektem.

Głównymi założeniami projektu jest:

 • 1.Stworzenie nowoczesnego podręcznika dla ratowników górskich, którego treść dostępna będzie na platformie internetowej;
 • 2.Opracowanie, przygotowanie, zebranie oraz zunifikowanie materiałów szkoleniowych stosowanych w procesach dydaktycznych w GOPR;
 • 3.Integracja środowiska instruktorskiego;
 • 4.Utrzymanie wysokich standardów ratownictwa górskiego 
  w Polsce;
 • 5.Skuteczniejsze i szybsze wprowadzenie oraz zastosowanie nowych technik ratownictwa górskiego;
 • 6.Poprawa efektywność i sprawność udzielanej pomocy poszkodowanym w górach;
 • 7.Budowanie pozycji GOPR w wymiarze krajowym jaki międzynarodowym jako wiarygodnego partnera w działaniach projektowych.

W ramach tych założeń projekt zakłada utworzenie:

 • 1.Zestawu kursów do realizacji przez Internet umożliwiających teoretyczne przygotowanie się do kursów „realnych” w zakresie 3 głównych poziomów edukacyjnych: I stopnia, II stopnia i kursu instruktorskiego.
 • 2.Bazy wiedzy ratowniczej w formie podręcznika elektronicznego
 • 3.Podręcznika w formie drukowanej.

W realizacji projektu, z założenia, biorą udział również partnerzy z innych organizacji ratowniczych: austriackiego Bergrettung Tirol oraz niemieckiego Bergwachtu, sekcji w Berchtesgaden. Organizacyjnie GOPR współpracuje z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Finansowanie

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej, projektu „Erasmus+”. W całości projekt wyceniony jest na 299 380 EUR. Finanse przekazywane są na zasadzie zaliczkowania, a działania finansowane są w 100% ze środków UE, za wyjątkiem kategorii kosztów nadzwyczajnych w której to koszty pokrywa w 25% GOPR, a w 75% UE.

Ponieważ projekt prowadzony jest przez 3 partnerów całkowita kwota środków jest podzielona między nich, przy czym GOPR jako instytucja wiodąca zarządza większością budżetu projektu. Szczegóły przedstawiono na poniższej grafice.

Budżet projektu jest zgodnie z wytycznymi UE podzielony nasześć kategorii:

 

 1. zarządzanie i wdrażanie;
 2. spotkania przygotowawcze;
 3. prace intelektualne;
 4. spotkania upowszechniające;
 5. warsztaty;
 6. koszty nadzwyczajne.

Kategoria: zarządzanie i wdrażanie

W ramach tej kategorii obejmującej sumarycznie 24 000 EUR środki przeznaczone są na ogólne zarzadzanie projektem. W szczególności koszty te obejmują koordynacja projektu, koszty obsługi księgowej, prawnej oraz inne koszty związane z organizacją projektu. W ramach tej kategorii koszty podzielone są na wszystkich 3 partnerów.

Kategoria: spotkania przygotowawcze

Kategoria ta obejmuje spotkania organizacyjne partnerów projektu służące organizacji poszczególnych jego etapów jak i całości projektu. Przewidziany koszt to 12 650 EUR

Kategoria: prace intelektualne

W ramach kategorii finansuje się wkład merytoryczny ratowników przy projekcie – przewidziany budżet to 139 370 EUR . W ten proces włączeni są również nasi partnerzy ze Austrii i Niemiec, jednakże zakres opracowywanego przez nich materiału nie jest jednak tak obszerny jak zakres przewidziany do realizacji przez GOPR.

 

W zakresie finansów przewidzianych dla GOPR – 111 000 EUR – przewidziana jest również opłacenie pracy ratowników posiadających doświadczenie filmowe i fotograficzne (w ramach platformy planuje się korzystanie ze zdjęć i filmów) . W chwili obecnej przydzielono środki na prace merytoryczne (tworzenie szkoleń), fotografa i filmowca, a także zaplanowano rezerwę, ze względu na przewidywane korekty objętościowe materiałów w poszczególnych działów.

Na podstawie przygotowanych konspektów projektu, dotychczasowej objętości w szkoleniu podzielono środki w wysokości 74600 EUR na poszczególne działy zgodnie z poniższą tabelą.


Nazwa działu Przydział środków
(EUR)
1 Lawiny 7 000
2 Medycyna 9 100
3 Jaskinie 7 000
4 Wody szybkopłynące 5 500
5 Poszukiwania 8 800
6 Zagadnienia ogólne 7 500
7 Ratownictwo z powietrza 6 800
8 Ewakuacja 6 600
9 Ratownictwo ścianowe 6 800
10 Ratownictwo narciarskie 5 500
11 Psy ratownicze 4 000
Razem:
74 600

Kategoria: spotkania upowszechniające

Kategoria obejmuje koszty działań o charakterze promocyjnym. Zaplanowano organizacje dwóch konferencji (otwierającej i zamykającej projekt), a całościowy koszt na 16 700 EUR.

Kategoria: warsztaty

Zaplanowane koszty, w wysokości 58 900EUR obejmują spotkania eksperckie ratowników i praktyczne konsultacje. W szczególności przewidziano trzy edycje warsztatów organizowanych przez poszczególnych partnerów:

 1. Niemcy- wrzesień 2015 (zrealizowane)
 2. Austria – marzec 2016
 3. Polska – maj 2016

Kategoria: koszty nadzwyczajne

Kategoria obejmuje koszty usług które nie mogą zostać zrealizowane przez GOPR, a w związku z tym muszą być zlecone podmiotom zewnętrznym. Budżet w tej kategorii wynosi 47 760EUR i jest to jedyna pozycja w kosztorysie projektu gdzie przewidziane jest współfinansowanie (25%) przez GOPR. Najważniejsze pozycje zaplanowane w tej kategorii to:

 1. Koszty współpracy z Centrum E-learningu Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie obejmujące zarówno dostarczenie jak i utrzymywanie platformy sprzętowej jak i programowej przez czas trwania projektu a także wsparcie metodyczne przez specjalistów CEL.
 2. Koszty grafika
 3. Koszty gwarancji ubezpieczeniowej
 4. Koszty dodatkowych usług technicznych potrzebnych do realizacji projektu (koszty usługi dystrybucji filmów /Vimeo/, współdzielenia dużej objętości danych /Dropbox Bussiness/).

Stan realizacji projektu

Pierwszymi działaniami związanymi z realizacją projektu było podpisanie umowy na realizację projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej na realizację projektu od PZU. Po zabezpieczeniu projektu od strony formalnej, w styczniu 2015, roku podjął prace zespół redakcyjny powołany zarządzeniem Naczelnika GOPR.

Następne działania przedstawiały się następująco:

 1. Wybranie w drodze konkursu i podpisanie umowy na dostosowanie i wdrożenie do potrzeb projektu platformy E-learningowej oraz o świadczenie usług nadzoru metodycznego i szkoleniowych z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie. W między czasie AGH przekazało już platformę na której wprowadzane są treści merytoryczne i trwają stałe konsultacje zamieszczanego materiału. Platforma opiera się na programowaniu Moodle, które będąc oprogramowaniem open-source uniezależnia nas w przyszłości od współpracy z konkretnym dostawcą.
 2. Podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej z Bergrettung Tirol i Bergwacht Berchtesgaden wraz z przekazaniem pierwszej transzy środków dla partnerów zagranicznych: 8 703 EUR Bergwacht Berchtesgaden, 8 886 EUR Bergrettung Tirol.
 3. Przeprowadzono serię spotkań z CEL AGH w celu opracowania schematu współpracy, a także realizacji samych szkoleń. W dalszym czasie spotkania mają na celu konieczne korekty usprawnienia zaplanowanych działań. Spotkania odbywają się w cyklu mniej więcej raz na dwa miesiące.
 4. Zgodnie z opracowaną metodyką pracy uzgodniono zespoły, które pracować będą na realizacją podręcznika, liderzy zespołów przeszli przeszkolenie w CEL AGH zarówno w zakresie metodyki tworzenia szkoleń e-learningowych, jak i współpracy z konkretną, dostarczoną przez AGH platformą e-learningową. Dla przewidywanego dalszego rozwoju platformy GOPR w przyszłości przewidziano, że tworzenie szkoleń e-learningowych zostanie przeprowadzone z maksymalnym wykorzystaniem pracy członków GOPR na platformie, tak aby w przyszłości możliwe były zmiany, dalszy rozwój bez wsparcia AGH.
 5. We wrześniu 2015 odbyły się pierwsze z zaplanowanych warsztatów w Bertechsgaden (Niemcy)
 6. Rozpoczęto porządkowanie programów szkoleniowych i przygotowywanie na ich podstawie programów szkoleń e-learningowych. Ten etap został zakończony dla poziomu I stopnia.
 7. Rozpoczęto realizację wprowadzania przygotowanych materiałów na platformę pod kontrolą zespołu CEL AGH.

W chwili obecnej realizowane są następujące zadania:

 1. Finalizowanie jest podpisanie umów z członkami zespołów opracowujących poszczególne działy.
 2. Dokonano podziału przewidzianego budżetu na grafiki pomiędzy poszczególnymi działami. Obecnie przygotowywane są zamówienia na grafiki w poszczególnych działach.
 3. Cały czas wprowdzane są materiały na platformę, weryfikowane przez CEL AGH. Opracowana ścieżka obejmuje:
  • przygotowanie szczegółowych e-programów szkoleń internetowych na podstawie zakresu wiedzy przekazywanego w szkoleniach GOPR, a w szczególności na podstawie ujednoliconych programów szkoleniowych.
  • opracowanie materiałów i wprowadzenie ich na platformę.
  • weryfikacja celów dydaktycznych przez CEL AGH oraz zawartości merytorycznej przez Zespół redakcyjny GOPR.
  • finalne umieszczenie materiałów na platformie.
 4. Prace organizacyjne związane z tworzeniem filmów i zdjęć – wyznaczenie ścieżek zamówień w celu optymalizacji wykorzystania fachowców w tych zakresach.

Poza bezpośrednim celem projektu czyli tworzeniem kursów e-learningowych i towarzyszącej im bazy wiedzy zaplanowane są dalsze działania:

 1. Organizacja dwóch warsztatów ratowniczych (Austria – wmarcu 2016 oraz w Polsce w maju 2016);
 2. Organizacja konferencji zamykającej projekt (czerwiec 2016);
 3. Rozliczenie merytoryczne, finansowe i księgowe projektu do końca sierpnia 2016 r.