KONKURS OFERT NA BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

2020-03-30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W RAMACH KONKURSU OFERT NA BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
STOWARZYSZENIA GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
W WARIANTACH BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA LATA (I) 2019-2020, (II) 2019-2022

Informacje ogólne, przedmiot konkursu:

Zarząd Główny stowarzyszenia rejestrowego Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Józefa Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane (GOPR), ogłasza konkurs ofert w celu wyboru przez Komisję Rewizyjną GOPR firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych GOPR oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z badań zgodnie z zakresem wskazanym w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w dwóch wariantach:

 • za lata 2019-2020 (wariant I);
 • za 2019-2022 (wariant II).

Termin i miejsce składania ofert:

 • oferty należy składać na piśmie nie później niż do 10 kwietnia 2020 r. w sekretariacie Zarządu Głównego GOPR (adres: ul. Józefa Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane) do godz. 15.00 w zapieczętowanej kopercie z adnotacją „Oferta konkursowa na badanie sprawozdań finansowych GOPR”;
 • oferta może zostać złożona za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera, przy czym za datę doręczenia oferty uważa się jej doręczenie do sekretariatu GOPR;
 • oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

 • miejsce przeprowadzenia badania: siedziba GOPR;
 • minimalna liczba osób zespołu: jedna osoba podczas badania sprawozdania finansowego GOPR;
 • obecność biegłego rewidenta na jednym posiedzeniu Zarządu Głównego GOPR oraz jednym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej GOPR przy okazji badania sprawozdania finansowego za jeden rok; koszt uczestnictwa ponosi firma audytorska;
 • badanie metodą pełną.

Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać:

 • informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru firm audytorskich, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 • adres e-mail właściwy do zawiadomienia o wyniku konkursu;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej
  oraz NIP;
 • oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską wymogów, o których mowa w rozdziałach
  4 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 • cenę brutto za: badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnego sprawozdania
  o badanym sprawozdaniu finansowym, obecność biegłego rewidenta na jednym posiedzeniu Zarządu Głównego GOPR oraz jednym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej GOPR przy okazji badania sprawozdania finansowego za jeden rok – z rozbiciem na warianty:
 • wskazanie osób przeprowadzających poszczególne badanie z opisem ich dotychczasowego doświadczenia zawodowego, dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych;
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem oczekiwania GOPR, że sprawozdania z badania powinno być przedłożone Zarządowi Głównemu GOPR oraz Komisji Rewizyjnej GOPR najpóźniej do 10 czerwca roku następującego po zakończeniu roku obrachunkowego, którego sprawozdanie będzie podlegało badaniu.
 • badania dwóch lat obrachunkowych 2019-2020,
 • badania czterech lat obrachunkowych 2019-2022;

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • wyboru oferty dokona Komisja Rewizyjna GOPR według swojego autonomicznego wyboru, biorąc pod uwagę w szczególności (lecz nie wyłącznie) zaproponowaną cenę;
 • wybór dokonany przez Komisję Rewizyjną GOPR jest ostateczny, a oferentom nie przysługuje uprawnienie do odwołania;
 • o wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w ofercie, najpóźniej 24 kwietnia 2020 r.;
 • Komisja Rewizyjna GOPR ma prawo do przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia przez GOPR jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych; ewentualne informacje w wyżej wskazanym zakresie będą zamieszczane na stronie internetowej GOPR i będą obowiązywały od momentu publikacji.