Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdów czterokołowych

2020-10-02

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 4e10ee00-4f9e-45dc-8e7b-1259901d9d39
  1. ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 02.10.2020 r.
  2. siwz - data zamieszczenia: 02.10.2020 r.
  3. załączniki nr 1-5 do siwz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 02.10.2020 r. 
  4. klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 02.10.2020 r.
  5. wyjaśnienia treści siwz  - data zamieszczenia: 08.10.2020 r.
  6. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia:14.10.2020 r.
  7. informacja o unieważnieniu postępowania-pakiet nr 2 - data zamieszczenia: 15.10.2020 r.
  8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 1 - data zamieszczenia: 21.10.2020 r.
  9. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 30.10.2020 r.